Θέσεις για αποφοίτους ή φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ, Λυκείου κλπ στην κατασκήνωση στο Αλεποχώρι του Δ. Ν. Ιωνίας. Αιτήσεις έως 25/5/2018. - www.newseae.gr

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 11297/2018
«Πρόσληψη Ομαδαρχών και Κοινοταρχών, για τις ανάγκες της
Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι».

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Κάθε ενδιαφερόμενο για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών οι Ομαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ημερών οι Κοινοτάρχες, διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών σύνολο, σύμφωνα με τις κατασκηνωτικές περιόδους:

1η περίοδος : από 18/6/18 έως 30/6/2018
2η περίοδος : από 2/7/2018 έως 14/7/2018
3η περίοδος : από 16/7/2018 έως 28/7/2018
4η περίοδος : από 30/7/2018 έως 11/8/2018

Οι ομαδάρχες πρέπει:
να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων θα γίνουν δεκτά και άτομα ηλικίας από 16 ετών και πάνω.

Οι κοινοτάρχες πρέπει:
Για την 1η, 2η και 3η περίοδο
να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για την 4η περίοδο
να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ομαδάρχες και οι κοινοτάρχες πρέπει να έχουν απαραιτήτως προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία.

Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή φοιτητές των Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ή σπουδαστές ή απόφοιτοι Λυκείου και ελλείψει αυτών μαθητές Λυκείου.
1. Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεμία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους
2. Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο
3. Τριάντα (30) Ομαδάρχες, για κάθε μία από τις τρεις (3) πρώτες
περιόδους

Προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι και ακολουθούν οι Δημότες του Δήμου Νέας Ιωνίας.
δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής:
1. Αίτηση (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.
4. Αντίγραφο λογαριασμού ΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία (για τους μόνιμους κατοίκους) ή πιστοποιητικό γέννησης από το Δημοτολόγιο του Δήμου Νέας Ιωνίας (για τους δημότες)
5. Πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από Ιατρό.
6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκηνώσεις Δημοσίου, Ιδιωτικού ή μη Κερδοσκοπικού φορέα.
7. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231

Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι, η δε αποζημίωσή τους, για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές, θα καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.


PDF 150.150

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/5/2018 έως 25/5/2018.

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!