Θέσεις Εργασίας για 2 Ψυχολόγους στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Αιτήσεις έως 24/5/2018 | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει δυο (2) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4386/2016) πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις, ως εξής:

Θέση 1. Αντικείμενο:
Στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκεκριμένα: ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ).

Θέση 2. Αντικείμενο:
Στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκεκριμένα: Συμβουλευτική φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες προσαρμογής και ΑμΕΑ και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ/ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Ψυχολογίας ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 2.Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες)
3.Αποδεδειγμένη καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας
4.Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ ((α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου)

Διάρκεια συμβάσεων:
Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της Πράξης.

Αμοιβή:
Η αμοιβή θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) και τις σχετικές οδηγίες του αριθ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τρόπος υποβολής προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 24/05/2018. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Στο φάκελο της υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.):
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο):
ΠΡΟΣ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121
Πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»
Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης: ΕΛ/………/…. -….-…….., κωδικός θέσης: ……..

pdf pop

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!