Δίμηνη Απασχόληση για 7 Νηπιαγωγούς, 4 Ψυχολόγους, 4 κοινωνιολόγους κλπ στον καλοκαιρινό παιδότοπο 2018 Δήμου Κηφισιάς - www.newseae.gr

Δήμος Κηφισιάς Κοινωνική Μέριμνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΩΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

      Την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση  επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,  χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού εκατό (100) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία  του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2018 που θα διεξαχθεί  από 25/6/2018 έως και 27/7/2018, σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

Οι  ειδικότητες  που θα  προσληφθούν είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 2018 ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 2018 ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

  Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.    Αίτηση
2.    Φωτοαντίγραφο   Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
4.    Βιογραφικό Σημείωμα.
5.    Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την  εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, ότι δεν έχουν το κώλυμα  κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα  και ότι δεν έχουν το κώλυμα απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.  
      Tα παραπάνω δικαιολογητικά  θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
          
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση  στην Κοινωνική  Μέριμνα  του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), προσκομίζοντας και τα  απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, έως & 13/5/2018 και ώρες 10:00έως 14:00).

Τηλέφωνα επικοινωνίας  για πληροφορίες: 2108019633  / 2106233315 / 2106231638.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!