Θέσεις Εργασίας για 1 Εργοθεραπευτή και 1 Νοσηλευτή στην Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Δήμου Θεσσαλονίκης. Αιτήσεις έως 14/5/2018 - www.newseae.gr

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

(Για τη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

και εν ελλείψει αυτού

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1
102

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

(Για τη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α)

Θεσσαλονίκη

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

και εν ελλείψει αυτού

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164 54248 - Θεσσαλονίκη, (τηλ. Επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου: 2311821722 & και κας Α. Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2311821694) από 9.00 πμ έως 14.00 μμ, έως 14/05/2018

Η Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!