Θέση Εξωτερικού συνεργάτη με πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών στον ΕΟΠΠΕΠ - www.newseae.gr

 

ΕΟΠΠΕΠΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου με τίτλο «Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη των δράσεων EQAVET για το έτος 2018-2019»

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων δράσεων ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – EQAVET στην Ελλάδα, (Απόφαση ΔΕ/4235 της 254ης/07.02.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου κατά το τρέχον έτος 2018.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.
- Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης/συντονισμού συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή άλλων έργων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χρήσης Η/Υ.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
- Εμπειρία στη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών.
- Γνώση επιπλέον ευρωπαϊκής γλώσσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις ενότητες 7 & 8, στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 14234 (Γραφ. Πρωτοκόλλου, Ισόγειο).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 14/05/2018 και ώρα 15.00 μ.μ..

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο Υποβολής Πρότασης


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!