Θέσεις Εργασίας για 2 Ψυχολόγους στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αιτήσεις έως 14/5/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NEWSEAE.GR
 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας «1» θέσης Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης και μίας «1» θέσης Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου/της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κ.Α 681239) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι για κάθε θέση.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο επιλεγέν προσωπικό.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΘΕΣΕΙΣ
Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) (on/off).
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (on/off).
3. Πιστοποιημένη (ολοκληρωμένη) Εκπαίδευση σε κατάλληλη με το αντικείμενο του Έργου ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (on/off).
4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο του Έργου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
5. Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
6. Αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία σε κλινικό/ψυχοθεραπευτικό περιβάλλον σε δημόσιο ή ιδιωτικό πλαίσιο.
7. Αντίστοιχη εμπειρία σε ακαδημαϊκό χώρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 14-05-2018.

Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 14/05/2018 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πασπαλιάρη Ελένη τηλ. +30- 210-7721089, ώρες 10:00 – 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

PDF 150

 

Δείτε εδώ την αναλυτική Προκήρυξη

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!