Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συνεργάτη Ψυχολόγο στον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ | NEWSEAE.GR

ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23/12/2019
Αρ. Πρόσκλησης: 105300/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15295 και τίτλο «Ψυχική Υγεία & Ψυχιατρική Παιδιών & Εφήβων», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Κολαΐτης, Γεράσιμος, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με 1 άτομο, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο Κ.Ε. 15295 και τίτλο «Ψυχική Υγεία & Ψυχιατρική Παιδιών & Εφήβων», στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.
Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 24 ΜΗΝΏΝ.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα που ζητείται όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να το καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Παράτημα Ι πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια - προσόντα στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:
Πρόταση κου /κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 105300/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 15295
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 2020.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Ειδικότητα ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Συνεργάτης Ψυχολόγος

PDF LOGO

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!