Πρόσληψη διδασκόντων στην ΑΣΠΑΙΤΕ για το ΕΠΠΑΙΚ 2019-2020 | NEWSEAE.GR

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλέφωνο: 2102896970
Αριθ. πρωτ.: 21229_2019
Fax: 2102835647
Ημερομηνία: 23/10/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, και, σύμφωνα με την αριθ. 32/21-10-2019 (Θ. 3) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης της Πρόσκλησης, την αριθ. 4788/2019 [ΑΔΑ: ΨΨ9446Ψ8ΧΙ-2ΗΣ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την αριθ. 19/7-6-2019 (Θ. 4.9) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2020,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στο μάθημα:
- A4α-Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Θεωρία) στην πόλη του Άργους για 39 ώρες
- Α6 - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην πόλη του Άργους για 78 ώρες
- A4α-Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Θεωρία) στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης για 52 ώρες
- A4α-Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Θεωρία) στην πόλη της Κοζάνης για 52 ώρες
- Α4β-Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Εργαστήριο) στην πόλη της Θεσσαλονίκης για 26 ώρες.
- Α2-Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην πόλη της Πάτρας για 78 ώρες.
Προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου: στα θεωρητικά μαθήματα είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος που υλοποιούνται από ΑΕΙ.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μερικής συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ο/η υποψήφιος/α θα αξιολογείται, αλλά θα κατατάσσεται στον πίνακα με τα ελλιπή προσόντα.
Προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου στα εργαστηριακά μαθήματα είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση, που υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο, τότε οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος προηγούνται στην ανάθεση του μαθήματος
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος που υλοποιούνται από ΑΕΙ.

Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aspete.gr έως τις 7/11/2019 και ώρα 23.59’.
Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής ή/και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και το επιστημονικό πεδίο που ανήκει καθένα από αυτά. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται, ο/η υποψήφιος/υποψήφια θα εντάσσεται στον πίνακα των απορριφθέντων.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το Όνομα και το Επώνυμο του υποψηφίου/της υποψήφιας θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και όχι με λατινικούς χαρακτήρες.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά απορρίπτονται. Δικαιολογητικά που αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν λαμβάνονται υπόψη.

PDF 150.150 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!