Θέσεις Εργασίας για 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς στο Δήμο Αθηναίων | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

 ΑΘΗΝΑΙΩΝ LOGO

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104.38 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3A /2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων –
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για τη καταπολέμηση της Βίας-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Αθηναίων»με Κωδικό ΟΠΣ 5000782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2019 3 3

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2019 4 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων από Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα: 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού υπόψιν κου Γιαννέλη
(πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.480, 210.52.77.452, 210.52.77.553, 210.52.77.509,
210.52.77.510, 210.52.77.516, 210.52.77.520)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος.

 pdf icona

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

 

Παράρτημα ΣΟΧ 12.02.2019

Ειδικό Παράρτημα: (Α2)Απόδειξης Γλωσσομάθειας 12-04-2019

Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!