Θέση Εργασίας Συντονιστή του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, Ιωάννινα | NEWSEAE.GR

ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΧΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλέφωνο: 210 2896970
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2019-2020, και, σύμφωνα με την αριθ. 25/5-9-2019 (Θ. 4.10) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης της Πρόσκλησης, την αριθ. 4788/2019 [ΑΔΑ: ΨΨ9446Ψ8ΧΙ-2ΗΣ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την αριθ. 18/31-5-2019 (Θ. 3.7.γ) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:

Συντονιστής του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα

Ο Συντονιστής της εκάστοτε πόλης που λειτουργεί το Πρόγραμμα έχει τη συνολική ευθύνη τήρησης της οικείας νομοθεσίας, της υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και της παρακολούθησης και διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του.
β. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του.
γ. Συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων για την εν γένει λειτουργία του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του.
δ. Συμμετέχει σε Επιτροπές με αντικείμενο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Προγράμματος.
ε. Θέτει στόχους στους διδάσκοντες και μεριμνά ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξή τους.
στ. Ενημερώνει τους διδάσκοντες και επόπτες Π.Α.Δ. σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και ελέγχει την ορθή εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί (βλ. λ.χ. ώρα προσέλευσης – αποχώρησης, ορθή τήρηση παρουσιολογίου, συγγραφή σημειώσεων, έγκαιρη κατάθεση βαθμολογιών προόδων, τελικών εξετάσεων, Π.Α.Δ. και πτυχιακών εργασιών) σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.
ζ. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες, προκειμένου να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν καλύτερα στα καθήκοντά τους.
η. Απευθύνει στους διδάσκοντες συστάσεις, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι διδάσκοντες, παρά τις προηγούμενες συστάσεις του εκάστοτε Συντονιστή, εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, ο τελευταίος ενημερώνει σχετικώς τον Ε.Υ. του Προγράμματος, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων (π.χ. καταγγελία της οικείας σύμβασης).
θ. Εκπροσωπεί το Πρόγραμμα της πόλης ευθύνης του σε όλες του τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.
ι. Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού παιδαγωγικού κλίματος εντός του Προγράμματος και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
ια. Συνεργάζεται με τον Ε.Υ. του Προγράμματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης και υλοποίησης του Προγράμματος.
ιβ. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (λ.χ. επιστημονικές ημερίδες κ.λπ).
ιγ. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων και εποπτείας Π.Α.Δ. σε συνεργάτες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του Προγράμματος.
ιδ. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος.
ιε. Ενημερώνει τους συνεργάτες δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με την υποχρέωσή τους για την προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, προκειμένου να είναι εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους.
ιστ. Μεριμνά για τη συντήρηση και την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας και αναλωσίμων, αποστέλλοντας στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος σχετικά αιτήματα.
ιζ. Εισηγείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος τη διαγραφή σπουδαστών από το Πρόγραμμα λόγω ανεπαρκούς φοίτησης.
ιη. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής των στοιχείων για την καταβολή των αμοιβών (άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου κλπ.) του απασχολούμενου προσωπικού του Προγράμματος που υλοποιείται στην πόλη ευθύνης του.
ιθ. Επιβλέπει τις εργασίες καθαριότητας των χώρων υλοποίησης του Προγράμματος και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
κ. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης του Προγράμματος που υλοποιείται στην πόλη ευθύνης του.
κα. Φέρει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των αρχείων και για την ορθή καταχώρηση των βαθμολογιών.
κβ. Εποπτεύει την κατάλληλη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών και η διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Για την επίλυση τυχόν προβλημάτων επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο του Τμήματος Δικτύου του Προγράμματος.
κγ. Μεριμνά για την περιοδική συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού των εργαστηρίων, με σκοπό την αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων.
κδ. Μεριμνά για την φύλαξη του εξοπλισμού, η προμήθεια του οποίου έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.
κε. Εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων των εξωτερικών συνεργατών του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του και τη διεκπεραίωση των εργασιών της Γραμματείας, όπως ιδίως εγγραφές – επανεγγραφές των σπουδαστών, αρχειοθέτηση εγγράφων, διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, επικαιροποίηση του βιβλίου καταχώρησης της υλικοτεχνικής υποδομής, συγκρότηση ομάδων σπουδαστών για τη διεξαγωγή των εσωτερικών και εξωτερικών Π.Α.Δ.
κστ. Βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση του έργου και των εργασιών του απασχολούμενου στη Γραμματεία προσωπικού, των διδασκόντων μαθημάτων, των εποπτών Π.Α.Δ., των απασχολούμενων στην καθαριότητα και γενικά των ατόμων που απασχολούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος στην πόλη της ευθύνης του.
κζ. Φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων των χορηγούμενων τίτλων σπουδών.
Προσόντα/κριτήρια αξιολόγησης:
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 2/10/2019. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 pdf icona

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!