12 Θέσεις Επικουρικού Προσωπικού στο Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Δυτ. Ελλάδας (1 Κοινωνικό Λειτουργό 1 Νοσηλευτή 1 ΔΕ Κοιν. Φροντιστών κλπ) - NEWSEAE.GR

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ NEWSEAE.GR

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτ. : 1606
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KATAΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στην Κατάρτιση Καταλόγων Επικουρικού Προσωπικού, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2018 ΠΟΠΗ

Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης
επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης , για την οποία δηλώνουν ενδιαφέρον να προσληφθούν , και να μην έχουν κώλυμα διορισμού ,κατά το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 3528/2007, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.

Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα Μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ και έπονται οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι με βάση τη σειρά ανεργίας σε μήνες.

Ως ημερομηνία εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ. ανέργου πτυχιούχου, θεωρείται η ημερομηνία που έπεται της κτήσης του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου επιτρέπεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας ,Σκαγιοπούλειο, Κορυτσάς και Αγίων Σαράντα, Πάτρα Αχαΐας, ΤΚ 26222 με την ένδειξη :
Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού .
ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας--Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας , Σκαγιοπούλειο, στην ίδια διεύθυνση.

Στις αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να αναγράφεται το Παράρτημα επιλογής πρόσληψης του υποψηφίου .

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο και κατηγορία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και 6/10/2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων :
α) στα Γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας- Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας ,Σκαγιοπούλειο
β) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

PDF ICON POPI

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!