Θέσεις για 1 Κοινωνικό Επιστήμονα, 1 Διοικητικό, 1 Διερμηνέα στην Κοιν. Επιχείρηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- N. Χαλκηδόνας - NEWSEAE.GR

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑΣ

 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας των ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ESTIA (στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες)

ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ N.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ– N. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»

Ανακοινώνει
Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με (3) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2018:


1.    Διοικητικός Υπάλληλος (Administrative Assistant)

Απαραίτητα Προσόντα

-    Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής*
* Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
-    Ομαδικό πνεύμα

Μικτή Μηνιαία αμοιβή : 1.484,56 ευρώ

2.    Κοινωνικός επιστήμονας (Social Scientist)

Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες :

-    Αναλαμβάνει την κοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων.
-    Παραλαμβάνει τους πρόσφυγες μετά από επικοινωνία με τον φορέα που κάνει την παραπομπή και τους εγκαθιστά σε διαμερίσματα.
-    Εξηγεί στους πρόσφυγες το πλαίσιο της διαμονής τους.
-    Αναλαμβάνει διαδικαστικά θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες, συνοδεύει σε υπηρεσίες και ιατρεία.
-    Τηρεί αρχείο με το προφίλ και άλλα στοιχεία των ωφελουμένων, τηρεί αρχείο περιστατικών και καταρτίζει στατιστικά στοιχεία.
-    Συνεργάζεται με τους διερμηνείς, τους συνοδούς και τους επόπτες των διαμερισμάτων.
-    Ενημερώνει τους επικεφαλής για κάθε θέμα που θα ανακύψει.
-    Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις που απαιτούνται.
-    Εκτιμά και αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανάγκες των ωφελούμενων και αναγνωρίζει τα περιστατικά που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής.

Απαραίτητα Προσόντα:

-    Πτυχίο ή δίπλωμα  Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-    Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης- Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
-    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-    Ομαδικό Πνεύμα

Επιθυμητά/ συνεκτιμώμενα

- Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ή γνώση σχετική με το αντικείμενο που περιγράφεται στο 2.1 και ειδικότερα στη διαχείριση κοινωνικών δομών και εν γένει  ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

- Δυνατότητα παροχής εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.

- Δίπλωμα οδήγησης

Μικτή Μηνιαία αμοιβή : 1.484,56 ευρώ

3.    Διερμηνέας Αραβικών (Arabic)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.    είτε αυτοπροσώπως,
2.    είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
3.    είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: κ. Κοντογιάννη Αιμιλία (210-2523584), από τις 09:00πμ έως και τις 14:00μμ τις εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία (1) από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 13/07/2018 έως και 20/07/2018 στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Αγ. Αναργύρων 9, Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343.

Παραλαβή από την κ. Κοντογιάννη Αιμιλία κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00πμ έως και τις 14:00μμ και ηλεκτρονικά έως και τις 14:00μμ στις 20/07/2018.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!