Υ.Α. ΦΕΚ Β' 28132019 Καθορισμός της διαδικασίας, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Α.Τ.Ε.Ε.Ν. | NEWSEAE.GR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2813 4 Ιουλίου 2019 με Αριθμ. 107282/Κ4 η  Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:

''Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με Υ.Α. ΦΕΚ Β' 28132019 Καθορισμός της διαδικασίας, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Α.Τ.Ε.Ε.Ν. | NEWSEAE.GR τον ν.4610/2019 (Α' 70)''.

Η Υπουργική Απόφαση αφορά στον  τον καθορισμό της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) που είναι αρμόδιο για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Η Απόφαση ορίζει:

Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II).

Για την έκδοση βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) απαιτούνται:

α) ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, επικυρωμένου με τη σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση Apostille) και επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα,

β) βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το δηλωθέν Εθνικό Σημείο Επαφής για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/sin gle-market/services/free-moveme ntprofessionals_en ή άλλη αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους) ότι ο τίτλος που φέρει ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα κτήσης, καθώς και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, ή

γ) βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην  Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

δ) απλό αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος,

ε) έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,

στ) παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010

Η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., το οποίο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου και, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 2.

Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης του ολοκληρωμένου φακέλου της αίτησης, εκδίδει βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είτε για την δυνατότητα πρόσβασης σε όμοιο επάγγελμα στην ημεδαπή είτε για την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα με την οποία βεβαιώνει ότι ο τίτλος σπουδών που φέρει ο ενδιαφερόμενος προσφέρει είτε τη δυνατότητα εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη χώρα κτήσης, είτε την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 51/2017, ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο ενδιαφερόμενος μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, να ασκεί το οικείο επάγγελμα, αφού η αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή η αρμόδια διοικητική αρχή ελέγξει τον φάκελό του και χωρίς καθυστέρηση αποφασίσει για την εγγραφή του στα οικεία Μητρώα και εκδώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αίτηση που έχει υποβληθεί στο ΣΑΕΠ μπορεί να ανακληθεί και να κατατεθεί εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μετά την υποβολή των αναφερόμενων στην παρ. 2 εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4610/2019. Δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή παραβόλου μόνο σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει εξεταστεί ακόμα από το ΣΑΕΠ.

 PDF NEW

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!