Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ Α' 38/02.03.2018) Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

ΘΕΑ ΘΕΜΙΣ

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 38 Α/2-3-2018)  ο Νόμος 4521/2018 "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άρθρο 1 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), με έδρα το Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται ιδίως με τα εξής γνωστικά πεδία:
α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 4, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, μεταφέρονται σε ένα από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
3. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με συνένωση των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράμματα που αυτοί έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.
Άρθρο 2 Σχολές και Τμήματα

Σχολές και Τμήματα
1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:
α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,
γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γγ) Διοίκησης Τουρισμού,
δδ) Κοινωνικής Εργασίας,
εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,
ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γγ) Εργοθεραπείας,
δδ) Μαιευτικής,
εε) Νοσηλευτικής,
στστ) Φυσικοθεραπείας.
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών.
2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Άρθρο 3 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 4 Προσωπικό

Άρθρο 5 Φοιτητές

Άρθρο 6 Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άρθρο 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 8 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 9. Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.

Άρθρο 10 Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Άρθρο 11 Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 12 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

Άρθρο 13 Τμήματα Τ.Ε.Ι.

1. Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3. Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
4. Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
5. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
6. Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
7. Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα το Αίγιο εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
8. Tο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα εντάσσεται στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
9. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προεδρικών διαταγμάτων 83/2013 (Α’ 123), 87/2013 (Α’ 129), 90/2013 (Α’ 136), 91/2013 (Α’ 131), 94/2013 (Α’ 132), 102/2013
(Α’ 136) και 127/2013 (Α’ 190) που αντίκειται στο παρόν άρθρο, καταργείται.
Άρθρο 14 Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Άρθρο 15 Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Άρθρο 16 Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών

Άρθρο 17 Διατάξεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

Άρθρο 18 Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης

Άρθρο 19 Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 20 Ρυθμίσεις για την Έρευνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 21 Σύσταση - σκοπός

Άρθρο 22 Σύνθεση - θητεία

Άρθρο 23 Αρμοδιότητες

Άρθρο 24 Υποβολή προτάσεων

Άρθρο 25 Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

Άρθρο 26 Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 29 Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1, υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:
Α. ΠΕ κατηγορία
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 73 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ   ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ  ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ        ΠΕ89.0Ι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Β. ΤΕ Κατηγορία
ΤΕΟ 1.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕΟ 1.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΤΕΟ 1.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
ΤΕΟ 1.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΟ 1.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΕΟ 1.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΤΕΟ 1.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΕΟ 1.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΟ 1.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΤΕΟ 1.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)
ΤΕ02  ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 
Γ. ΔΕ Κατηγορία
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΔΕ0 1.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ0 1.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΔΕ0 1.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΔΕ02 ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ: α) ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,
β) ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,
γ) ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ
ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ
ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3. Με τις αποφάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους - ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (Α’ ), δεύτερη (β’) και τρίτη (γ’) ανάθεση, μπορεί να ορίζεται κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού. Για την εφαρμογή της παρούσας ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα: α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός εάν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.
4. Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 04-01 ή του Κλάδου ΠΕ 84 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες: α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 84 και β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στον καταργούμενο Κλάδο ΠΕ 12-10 κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιλέγουν εφάπαξ με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους στην πρώτη πρόσκληση για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 ή ΠΕ 84 στον οποίο μεταφέρουν το σύνολο της προϋπηρεσίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε κάθε επόμενη διαδικασία πρόσληψης στον κλάδο επιλογής τους σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.
5. Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται, παραμένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιημένοι κλάδοι και στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιημένες ειδικότητες.
6. Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Άρθρο 30 Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 31 Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των σχολείων των φυλακών

1. Σε κάθε κατάστημα κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου ιδρύονται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Δ.Ι.Ε.Κ. ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από εισήγηση του Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται μέσω των αρμοδίων Τμημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), καθορίζεται η έναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς και οι χώροι λειτουργίας τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ονομασία της αντίστοιχης σχολικής μονάδας, καθώς και επιμέρους θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.
2. Σε κάθε κατάστημα κράτησης επιλέγεται Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης, μόνιμος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τριετή θητεία. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί, καθώς και κάθε προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης που υλοποιείται, εντός κάθε καταστήματος κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, όπως ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
4. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, καθώς και με τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους διεύθυνσης των καταστημάτων κράτησης,
β) συμμετέχει στο Συμβούλιο Εργασίας του καταστήματος κράτησης ως εξειδικευμένος επιστήμονας της παρ. 3 του άρθρου 41 του Σωφρονιστικού Κώδικα
(ν. 2776/1999, Α’ 291), στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα εκπαίδευσης κρατουμένων,
γ) μεριμνά για τη δυνατότητα εύρεσης, δημιουργίας, χρήσης και επέκτασης των αναγκαίων χώρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους διεύθυνσης των καταστημάτων κράτησης,
δ) υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση, στην οποία καταγράφεται και η σχετική πρόταση του συμβουλίου του καταστήματος κράτησης, προς τα αρμόδια Τμήματα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων των απαραίτητων βαθμίδων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων,
ε) μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ’, η’, θ’ και ια’ της παρ. 8 του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014 (Α’ 181), σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και το κατάστημα κράτησης,
στ) καταγράφει τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες των καταστημάτων κράτησης και στα Δ.Ι.Ε.Κ., βάσει του αριθμού των μαθητών και του ωρολογίου προγράμματος, καταχωρίζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο πληροφοριακό σύστημα My School και ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
ζ) καταθέτει ετήσιο απολογισμό δράσης προς το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στους χώρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων μπορεί να αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α’ 291) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του καταστήματος κράτησης για το σύνολο των κρατουμένων.
5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, μπορούν να ασκούνται καθήκοντα υποδιευθυντή στις επιμέρους δομές που λειτουργούν σε κάθε κατάστημα κράτησης, από εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων τους, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κρατουμένων και των βαθμίδων εκπαίδευσης.
6. Οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού καλύπτονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) με μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικών προσόντων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί υπηρεσιακών μεταβολών, β) με τους υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, κατόπιν αίτησής τους, γ) με αναπληρωτές από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους, δ) με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και ωρομίσθιους εκπαιδευτές μόνο για τα Σ.Δ.Ε. και τα Δ.Ι.Ε.Κ.. Για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους οι εκπαιδευτικοί των κοινών και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ειδικοτήτων μπορούν να διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες του ίδιου καταστήματος κράτησης.
7. Οι υπάρχουσες σχολικές μονάδες (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) και Δ.Ι.Ε.Κ. ή παραρτήματα αυτών, εξακολουθούν να λειτουργούν, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο παρόν κοινών υπουργικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.
8. Η υπ’ αριθμ. 120546/28.9.2010 υπουργική απόφαση (Β’ 1595) «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων» καταργείται με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019.

Άρθρο 32

Άρθρο 33
Άρθρο 34 Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου

Άρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 36

Άρθρο 37 
Άρθρο 38 Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Στο άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η παραλαβή των σχολικών γευμάτων, τα οποία ανατέθηκαν με συμβάσεις που υπογράφτηκαν και εκτελέστηκαν κατά το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος, πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών γευμάτων που παραδόθηκαν σε σχολεία ευθύνης του καθ’ όλη τη διάρκεια των οικείων συμβάσεων. Η βεβαίωση αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ελέγχει τη βεβαίωση παραλαβής και τα φορολογικά παραστατικά κάθε αναδόχου και βεβαιώνει το «καλώς έχειν».»

Άρθρο 41
Άρθρο 42

1. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 88/2013 (Α’ 129), λειτουργεί από τη σύστασή του, με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Βαλκανικών Σπουδών, (β) Σλαβικών Σπουδών και (γ) Ανατολικών Σπουδών. Το Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο, που προσδιορίζεται από τις ανωτέρω επιμέρους κατευθύνσεις.
2. Το άρθρο 4 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.»,
β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τα μέλη αυτού λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»
3. Στο ν. 4485/2017 (Α’ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 μετά τις λέξεις «συνεχόμενα εξάμηνα» προστίθεται η φράση «, καθώς και παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ.»,
β) στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45, μετά τις λέξεις «μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ.,» προστίθεται η λέξη «παράτασης»,
γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 μετά τις λέξεις «του πρώτου κύκλου σπουδών,» προστίθεται η φράση «έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης,».
4. Μετά το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 13Β
1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).
2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σχολές αποκτούν αυτοδυναμία, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα Τμήματά τους είναι αυτοδύναμο.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) εφαρμόζεται αναλογικά και για την εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) διαγράφονται οι λέξεις «ή της ίδιας Κλινικής».
8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) μετά τις λέξεις «ειδικότητα του Τμήματος,» και πριν τις λέξεις «αν στο πρόγραμμα σπουδών» προστίθενται οι λέξεις «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,».
9.α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίστανται ως εξής:
«Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με όμοια απόφαση τρία (3) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.»
β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος.»
Άρθρο 43. Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Άρθρο 44. Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49. Έναρξη ισχύος


Δείτε τον Νόμο εδώ


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!