Νόμος 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΝΟΜΟΣ

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ Α 142 /03.08.2018 ο Νόμος υπ' αριθ. 4559/2018 ''Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις''.

Ο Νόμος περιλαμβάνει τα εξής άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 1
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Άρθρο 2
Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1.10.2018 οι εξής Σχολές:
α) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας.
β) Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας.
γ) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
δ) Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας.
2. Η Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
4. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παράγραφο 1 οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος,
σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
5. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παράγραφο 1 ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31.1.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τις 31.10.2018. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές στις προθεσμίες της παραγράφου 5.
7. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αποτελείται από:
α) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ή Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Τμήματος της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής

Άρθρο 3
Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άρθρο 4
Προσωπικό

Άρθρο 5
Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Άρθρο 6
Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 7
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 8
Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Άρθρο 9
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Άρθρο 10
Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Άρθρο 11
Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Άρθρο 12
Προσωπικό

Άρθρο 13
Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Άρθρο 14
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου Πανεπιστημίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Άρθρο 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16
Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011

Άρθρο 17
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

Άρθρο 18
Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 19
Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άρθρο 20

Άρθρο 21
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς

Άρθρο 22
Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδες

Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

Άρθρο 24
Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 25
Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 26
Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)

Άρθρο 27

Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), οι λέξεις «στους εκπαιδευτικούς» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και στους εκπαιδευτικούς».

Άρθρο 28
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Άρθρο 29
Ξενώνες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
Άρθρο 30

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄

Άρθρο 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 33
Οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

Άρθρο 34
Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς

Άρθρο 35

Άρθρο 36
Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Άρθρο 37
Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 38
Μετεγκατάσταση υπηρεσιών Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Άρθρο 39
Προσθήκη άρθρου 29Α στο ν. 4521/2018 (Α΄38)

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42
Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Άρθρο 43

Άρθρο 44
Ζητήματα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 45
Μεταπτυχιακά σεμινάρια ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Άρθρο 46
Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών

Άρθρο 47
Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223)

Άρθρο 48
Θέματα Μουφτειών

Άρθρο 49
Υποστήριξη επιστημονικού έργου για το διάλογο μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, τη
θρησκευτική ελευθερία και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού

Άρθρο 50
Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος

Άρθρο 51

Άρθρο 52
Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές
εκτάσεις

Άρθρο 53
Ρυθμίσεις για την προστασία του ιστορικού τόπου της Μακρόνησου

Άρθρο 54
Προστασία υγρότοπων της Αττικής

Άρθρο 55
Επέκταση Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης

Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61
Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64
Διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης

Άρθρο 65

Άρθρο 66
Τροποποιήσεις στο Μέρος Τέταρτο του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) - Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.)

Άρθρο 67
Έναρξη ισχύος

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ τον Νόμο 4559/2018

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!