Η Εγκύκλιος για έγκριση παράλληλης στήριξης, για έγκριση από ΕΒΠ & Σχ. Νοσηλευτή 2018-2019 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΔημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα: ''Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019''

Η Εγκύκλιος ορίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄)
«1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξηπαρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην
τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται
στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.»

Α. Έγκριση νέας και ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

- Η έγκριση νέας «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις :
1. Σε μαθητές για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά ανάλογο αίτημα και αφορά στο σχολικό έτος 2018-2019.
2. Σε μαθητές για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί αίτημα (από το γονέα ή κηδεμόνα) «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το απερχόμενο σχολικό έτος 2017-18, ενώ υπήρχε ανάλογη γνωμάτευση και εισήγηση-πρόταση από ΚΕΔΔΥ, σε ισχύ.

3. Σε μαθητές που μεταβαίνουν προς φοίτηση από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νέα γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Διευκρινίζεται ότι η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αφορά την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης δηλαδή την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).
- Η ανανέωση έγκρισης « παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά σε μαθητές για τους οποίους είχε υπάρξει σχετική έγκριση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-18, εξαιρουμένων αυτών που αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης.
Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, νέας ή την ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2018-2019, από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή στην τάξη που πρόκειται να φοιτήσει κατά το σχολ. έτος 2018-2019 μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2018 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1),
2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας ή Γνωμάτευση από την Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οικείας Περιφερ. Δ/νσης Εκπαίδευσης η οποία εισηγείται προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας.
3. Ανανέωση Γνωμάτευσης του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, κατόπιν αίτησης του γονέα (δια του εντύπου αίτησης –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), και η οποία εισηγείται αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας (ισχύει μόνο στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση παράλληλης στήριξης).
4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2018, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).
5. Παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή /τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη είτε όχι κατά το σχολικό έτος 2017-18 (ισχύει μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης).
6. Ο συνημμένος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γ. Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

- Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων διαβιβάζουν έως και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018,
1. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, όπως επίσης και
2. Στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., την παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή/τρια, με το ανάλογο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης.
Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από ΕΔΕΑ των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή /τρια διαβιβάζεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, προκειμένου να προωθηθούν στην αρμόδια ΠΔΕ. Αντίγραφο της Γνωμάτευσης της ΕΔΕΑ τηρείται υποχρεωτικά στην σχολική μονάδα.
- Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,
1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 1 για έγκριση νέας ή ανανέωση παράλληλης στήριξης και
2. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) στα οικεία ΚΕ.Δ.Δ.Υ., έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΕΔΕΑ των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την παιδαγωγική έκθεση που αφορά στον εκάστοτε μαθητή, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό τους, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018. Στη συνέχεια οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση του, τον επιστρέφουν με διαβιβαστικό τους στις Δ/νσεις Εκπ/σης από τις οποίες και προήλθε, έως την
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.
- Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. :
1. Για τις περιπτώσεις «νέας» παράλληλης στήριξης, επαληθεύουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων .
2. Για τις περιπτώσεις «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων και αφού λάβουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές εκθέσεις των σχολείων, εισηγούνται επί των αιτημάτων, συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.
Επισήμανση: Η ανανέωση της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. Για μαθητές που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη –συνεκπαίδευση δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αρ. πρωτ. Αντιστοίχως και οι περιπτώσεις μαθητών/τριών με ομοειδή αντιμετώπιση σε ότι αφορά την διαδικασία της ανανέωσης της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, μπορούν να εντάσσονται σε συγκεντρωτικό έγγραφο. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και στην περίπτωση που ο γονιός ή κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.
3. Συμπληρώνουν τον ΠΙΝΑΚΑ 1 στα πεδία «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» (ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ) καθώς και την στήλη που αφορά στον αρ. πρωτ. της ανανέωσης της εισήγησης.
4. Διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων αυτού, έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.
- Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν ,να ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων και να τους διαβιβάσουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό στο Υ.Π.ΠΕ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΠΕ» ή «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΔΕ» αντίστοιχα και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 και του άρθρου 18 του ν.3699/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αφορά σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεών τους, οι οποίοι φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό
Ε.Α.Ε.. Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.
Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα κάτωθι:
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1),
2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Ε.Β.Π.
3. Γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου - έτους 2018, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα και στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή. Οι γνωματεύσεις/βεβαιώσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει υποχρεωτικά : α) να αναφέρουν με σαφήνεια την πρότασή τους για την ανάγκη στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή και β) η σφραγίδα να είναι ευδιάκριτη.
4. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2018, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
5. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Ε.Β.Π.
6. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 3), που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.
Επισήμανση: Στους ανωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ 2 και 3, θα καταγραφούν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που αιτούνται στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή αντίστοιχα, τόσο εκείνοι που αιτούνται για πρώτη φορά όσο και εκείνοι που τους έχει εγκριθεί και παραχωρηθεί και κατά την προηγούμενη χρονιά, με την απαραίτητη προϋπόθεση γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, γι’ αυτούς που ζητούν στήριξη από Ε.Β.Π, και με τη απαραίτητη γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο γι αυτούς που ζητούν στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή εκδοθείσας εντός του έτους 2018.

Β. Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή
- Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, οφείλουν να προωθήσουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018:
1. Την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, εφόσον πρόκειται για υποστήριξη από Ε.Β.Π. και
2. Την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) και τη γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, εφόσον πρόκειται για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή.
- Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των αιτημάτων:
1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 2, (όταν πρόκειται για έγκριση υποστήριξης από Ε.Β.Π) και με διαβιβαστικό τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά το αρχείο στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ, έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
2. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 3, αν πρόκειται για έγκριση υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή με γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου και με διαβιβαστικό τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά το αντίστοιχο αρχείο στην οικεία
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία προσκομίζουν και τις σχετικές
γνωματεύσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, έως την
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
- Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον πίνακα 2 στο πεδίο «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» (ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ) και με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των περιεχομένων στο σχετικό πίνακα, υποβάλλουν αυτόν ηλεκτρονικά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.
- Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων, για την υποστήριξη των μαθητών: α) από Ε.Β.Π. και β) από Σχολικό Νοσηλευτή, για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα και αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων που προσκομίστηκαν, υποβάλλουν τους πίνακες 2 και 3 με διαβιβαστικό στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, ως ακολούθως: στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Δ3 - ΕΒΠ» ή «Δ3 - Σχολικός Νοσηλευτής» αντίστοιχα και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επισημάνσεις
1. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ,
οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται: α) να τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή, β) να συμπληρώνουν τους πίνακες με κεφαλαίους χαρακτήρες, γ) να μην τροποποιούν τους συνημμένους
πίνακες (αλλαγή σειράς στηλών, πρόσθεση στηλών, διαγραφή φύλλων κλπ) καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επεξεργασία τους από την υπηρεσία μας καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη με κίνδυνο να γίνουν πολλά λάθη που θα έχουν επίπτωση τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στην ορθή τήρηση της διαδικασίας και δ) να διαβιβάσουν τους συνημμένους πίνακες μετά την συμπλήρωσή τους σε επεξεργάσιμη μορφή και όχι σε αρχείο PDF. Τυχόν απορίες ή προτάσεις για τους πίνακες,
κατατίθενται στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν υπόψη για την επόμενη σχολική χρονιά.
2. Δεν προωθούνται αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών που υποβάλλονται μετά την 19η Οκτωβρίου 2018.
3. Αιτήματα για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα αιτήματα που υποβάλλονται πέραν των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται εντός της παρούσας εγκυκλίου, προωθούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διαδικασία.
4. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα, εκτός των γνωματεύσεων Δημόσιων Νοσοκομείων, να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένο έγγραφο). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.
5. Επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι σχολικές μονάδες, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, δικαιολογητικά και τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, ώστε να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας μας.
6. Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και ταυτόχρονα στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή.
7. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις υποστήριξη από Ε.Β.Π. χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη μαθητών/τριων με προβλήματα υγείας οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.
8. Σε ότι αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 τουν.3699/2008 (199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (17 Α΄), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι : α) αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου, β) βιογραφικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της υποστήριξης και γ) σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό.
9. Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο Διευθυντής του Σχολείου γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων.
10. Τα έγγραφα που υποχρεωτικά φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ, τρέχοντος έτους είναι τα εξής:
α. Η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη συνημμένη φόρμα εγγράφου. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
β. Η διαβίβαση των αιτημάτων στην Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
γ. Η Παιδαγωγική Έκθεση Αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας.
δ. Η διαβίβαση των παιδαγωγικών εκθέσεων του σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)
ε. Η εισήγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
στ. Οι Πίνακες που αφορούν: α) τις νέες παράλληλες στηρίξεις β) τις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) γ) Πίνακες που αφορούν την στήριξη με Ε.Β.Π. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και δ) Πίνακες που αφορούν την στήριξη με Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
ζ. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προς τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή τις Π.Δ.Ε.
η. Τα διαβιβαστικά των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προς τις Π.Δ.Ε.
θ. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Π.Δ.Ε. προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!