Νόμος 4549/2018 (Πολυνομοσχέδιο) - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΝΟΜΟΣ

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 105/2018 14.06.2018), ο Νόμος 4549/2018 "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις".

Ο νόμος περιλαμβάνει 131 άρθρα και σημαντικές διατάξεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τροποποιήσεις στον Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, για τον ΕΝΦΙΑ κ.α.

Τα Άρθρα 

ΤΜΗΜΑ Α΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟΥ 2.2 (vi) ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»  

Άρθρο 1

Ίδρυση Φορέα

Άρθρο 2

Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα

Άρθρο 3

Έδρα Φορέα

Άρθρο 4

Σύνθεση Δ.Σ. Φορέα

Άρθρο 5

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Προέδρου του Φορέα

Άρθρο 8

Στελέχωση του Φορέα

Άρθρο 9

Αναθέσεις Συμβάσεων και Προγραμματικές Συμβάσεις

Άρθρο 10

Παραλαβή Στοιχείων από το Φορέα

Άρθρο 11

Πόροι - Έσοδα Φορέα

Άρθρο 12

Ανταποδοτικά τέλη

Άρθρο 13

Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος Φορέα

Άρθρο 14

Απαλλαγές και Προνόμια Φορέα

ΤΜΗΜΑ Β΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Άρθρο 15

Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών

Άρθρο 16

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ

Άρθρο 17

Προνοιακές παροχές

Άρθρο 18

Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018

Άρθρο 19

Ασφαλιστικές εισφορές

Άρθρο 20

Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης

Άρθρο 21

Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα

Άρθρο 22 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΤΜΗΜΑ Γ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 23

Τροποποίηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ

Άρθρο 24

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

ΤΜΗΜΑ Δ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 25

Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής

Άρθρο 26

Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992

Άρθρο 27

Ρυθμίσεις για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής

Άρθρο 28

Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4430/2016

Άρθρο 29

Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Άρθρο 30

Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Άρθρο 31

Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011

Άρθρο 32

Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016

Άρθρο 33 Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών

ΤΜΗΜΑ Ε΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Άρθρο 34

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 35

Καθορισμός τιμής βιβλίου

Άρθρο 36

Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 37

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 38

Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 39

Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 40

Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 41

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012

Άρθρο 42

Αναπροσαρμογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση

ΤΜΗΜΑ Ζ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 43

Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας της σύμβασης ναύλωσης

ΤΜΗΜΑ Η΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 44

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976

ΤΜΗΜΑ Θ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

Άρθρο 45

Ορισμοί

Άρθρο 46

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 47

Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων

Άρθρο 48

Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα

Άρθρο 49

Συντονιστής

Άρθρο 50

Διαδικασία διαπραγμάτευσης

Άρθρο 51

Αμοιβή του συντονιστή

Άρθρο 52

Αναστολή εκτέλεσης

Άρθρο 53

Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 54

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Άρθρο 55

Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Άρθρο 56

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 57

Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Άρθρο 58

Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

Άρθρο 59

Προδικασία

Άρθρο 60

Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

Άρθρο 61

Δικαστική ρύθμιση χρεών

Άρθρο 62

Προστασία κύριας κατοικίας

Άρθρο 63

Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Άρθρο 64

Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

Άρθρο 65

Δικαιώματα συνοφειλετών

Άρθρο 66

Θάνατος του οφειλέτη

Άρθρο 67

Αρχείο αιτήσεων

Άρθρο 68

Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 69 Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

Άρθρο 70

Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230)

Άρθρο 71 Πεδίο εφαρμογής – τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4442/2016

Άρθρο 72

Γνωστοποίηση λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4442/2016

Άρθρο 73

Έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 74

Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 του ν. 4442/2016

Άρθρο 75

Εξουσιοδοτήσεις – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4442/2016

Άρθρο 76

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 77

Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων - Οχλήσεις - Τροποποίηση άρθρων 48Α, 48Γ και 48Ε του ν. 4442/ 2016:

Άρθρο 78

Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών

Άρθρο 79

Μεταβατικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Ι΄  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Άρθρο 80

Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014

Άρθρο 81

Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997

Άρθρο 82

Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4270/2014

Άρθρο 83

Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014

Άρθρο 84

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4270/2014

Άρθρο 85

Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4270/2014

Άρθρο 86

Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 142/2017.

Άρθρο 87

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017.

Άρθρο 88

Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Άρθρο 89 Σύσταση θέσεων

Άρθρο 90 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Άρθρο 91

Αρμόδιο όργανο

Άρθρο 92

Εφαρμοστέο δίκαιο

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ  

Άρθρο 93

Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας

Άρθρο 94

Ασφάλειες

Άρθρο 95

Απόδοση τόκων υπέρ του Δημοσίου και εισφορά του ν. 128/1975

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Άρθρο 96

Σύσταση και αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής

Άρθρο 97

Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 98

Σύσταση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

Άρθρο 99

Συμβατότητα αιτήματος παροχής εγγύησης με το Ενωσιακό Δίκαιο

Άρθρο 100

Διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 101

Κατάπτωση της εγγύησης

Άρθρο 102

Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

Άρθρο 103 Ρυθμίσεις δανείων

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 104

Ετήσιο όριο εγγυήσεων

Άρθρο 105

Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 106

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 107

Τροποποιήσεις των νόμων 3429/2005 και 3775/2009

Άρθρο 108

Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 109

Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4336/2015

Άρθρο 110

Τροποποίηση του ν. 2960/2001

Άρθρο 111

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ

Άρθρο 112

Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

Άρθρο 113

Τροποποίηση Παραρτήματος του ν. 4389/2016

Άρθρο 114

Διατάξεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Άρθρο 115

Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 116

Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο ν. 4172/2013

Άρθρο 117

Τροποποίηση των νόμων 4172/2013 και 3842/2010

Άρθρο 118

Ερμηνευτική διάταξη

Άρθρο 119

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 120

Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016

Άρθρο 121

Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122

Άρθρο 123

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικό

Άρθρο 124

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012

Άρθρο 125

Προγράμματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου

Άρθρο 126

Τροποποίηση του ν. 4223/2013

Άρθρο 127

Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017

Άρθρο 128

Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

Άρθρο 129

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
Άρθρο 130

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 131

Έναρξη ισχύος

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ τον Νόμο 4549/2018

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!