Προκήρυξη για την πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/τριων Σχ. Μονάδων της ΔΔΕ Α΄Αθήνας & Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - NEWSEAE.GR

ΔΙΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Α΄Αθήνας και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

Προκηρύσσει

την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), για το υπόλοιπο της θητείας, ως ακολούθως:

α) κενές - κενούμενες Θέσεις 1ου Υποδιευθυνή/ντριας Σχολικών Μονάδων

THESEIS YPODIEYUYNTVN A ATHNAS

THESEIS YPODIEYTHYNTON A ATHNAS Β 2

Γ) κενούμενη θέση Υπεύθυνου Τομέα « Πληροφορικής, Οικονομίας και Διοίκησης, Δομικών Έργων και Εφαρμοσμένων Τεχνών 4ου ΕΠΑ.Λ Αθηνών, του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Αθηνών (Αμπελόκηποι).

Προσκαλεί

με την παρούσα τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τις ανωτέρω θέσεις, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, έως την Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων του κάθε υποψηφίου και ο οποίος θα περιλαμβάνει :

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018. ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται

Ι) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),

ΙΙ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

ΙΙΙ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού Α', καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α' επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α' επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α' 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή.

Υποδιευθυντές Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ.

Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.

Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορούν να επιλέγονται, εκτός των εκπαιδευτικών, και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Α΄Αθήνας και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Εφαρμογή του Ν. 4547/2018

Ν.4547/2018/ΦΕΚ 102 τ.Α.

ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή - Υπ. Τομέα σχολικής μονάδας ΔΔΕ Α΄Αθήνας

Υπεύθυνη δήλωση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!