ΙΕΠ: 'Ενταξη στο Μητρώο επιμορφωτών σε θέματα μαθητείας. Αιτήσεις έως 7/9/2018 - NEWSEAE.GR

ΙΕΠ

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Β’ φάση επιμορφώσεων της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23.02.2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π σε θέματα μαθητείας, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο και να συμμετέχουν στις επιμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» και την παράγραφο 4 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» της υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23.02.2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που θα υποβληθούν έως και την Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 15:00, θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως προς τη διαδικασία παράγραφο 3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23.02.2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) πρόσκλησης.

Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία θα προωθηθούν προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και στα οποία θα αναφέρονται οι υποψήφιοι οι οποίοι προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία, καθώς και ο νέος ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ για τη Β΄ φάση της επιμόρφωσης (ανά υπομητρώο) όπως αυτός προκύπτει από τις υπάρχουσες εγγραφές και τις νέες αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί έως και 07/09/2018 και ώρα 15:00.

Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ της Β΄ φάσης επιμόρφωσης (ανά υπομητρώο).

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ της Β΄ φάσης επιμόρφωσης αναρτάται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο κάθε υπομητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου της επιμόρφωσης και με ενδεικτικά κριτήρια όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ» της υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23.02.2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 360 (κ. Σταύρο Πιτσικάλη) για θέματα κριτηρίων, ή στο τηλέφωνο 213 1335 355 (κ. Κ. Σαββοπούλου, κ. Κ. Λειβαδίτη) για θέματα διαδικασιών.

Η Ανακοίνωση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!