ΠΔΕ Αττικής: Διευκρινήσεις προς τα μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

 Αττικής

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 19:23

[ΠΡΟΣΟΧΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ] ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΕΒΠ & ΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1ΕΑ/2019 ΚΑΙ 2ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Καθώς η διαδικασία υποβολής αίτησης-δικαιολογητικών των υποψηφίων μελών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά από ένα πρώτο έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών έχουν διαπιστωθεί τα εξής:

  1. Αρκετοί υποψήφιοι δεν προσκομίζουν την ανακοινοποιημένη αίτηση, η οποία και επισυνάπτεται εκ νέου στην παρούσα ανακοίνωση.

  2. Παρά το γεγονός ότι στη σελίδα 5 της Πρόσκλησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται ρητά ότι «οι άρρενες Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής για να καταχωριστεί στην περίπτωση που δεν είναι ήδη καταχωρισμένο και επικυρωμένο στον φάκελό τους», το σχετικό δικαιολογητικό δεν έχει προσκομιστεί από μεγάλο μέρος υποψηφίων.

  3. Αναφορικά με τους τίτλους γλωσσομάθειας και τον τρόπο απόδειξής τους, παρά το γεγονός ότι στις υπ’ αρ. 1ΕΑ/2019 (σ.451) και 2ΕΑ/2019 (σ. 481) Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναφέρεται ρητά ότι «όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα», αρκετοί υποψήφιοι δεν έχουν υποβάλει το εν λόγω δικαιολογητικό.

  4. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν συμπληρωματική αίτηση υποβολής δικαιολογητικών στην περίπτωση που επιθυμούν να προσθέσουν ή να διορθώσουν κάτι σε σχέση με την αρχική αίτηση.

  5. Τέλος, εφιστάται η προσοχή στην υποχρέωση των υποψηφίων να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (21/5/2019 έως και 5/6/2019 και ώρα 14:00).

Συνημμένα αρχεία:


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!