Αρχική » Θέση Εργασίας Ψυχολόγου στο Δήμο Πετρούπολης | NEWSEAE.GR

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου στο Δήμο Πετρούπολης | NEWSEAE.GR

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικής-ψυχολογικής υποστήριξης κατ’ άτομο και κατ’ ομάδα» συνολικής
διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020 SME 01 Anakoinosi ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 Α

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Μ. Ρουστέμη, (τηλ. επικοινωνίας : 213-2024473). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

PDF ICON POPI

 

 

 Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

Παράρτημα της ανακοίνωσης
Αίτηση

Αιτήσεις έως και 10/02/2020