Αρχική » Θέση Εργασίας Ψυχολόγου στην ΑΡΣΙΣ, Βόλος | NEWSEAE.GR

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου στην ΑΡΣΙΣ, Βόλος | NEWSEAE.GR

ARSIS

ARSIS

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν μια θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. 

Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 4 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (26 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περεταίρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Ο/Η Ψυχολόγος  είναι αρµόδιος/α  για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους/στις φιλοξενούµενους/ες και στην κοινότητα.

Ειδικότερα:

 • Ως ̟προς τους/τις φιλοξενούµενους/ες, ο ρόλος του/της Ψυχολόγου συνίσταται αρχικά στην παρατήρηση και κλινική εκτίμηση της συµ̟περιφοράς τους. Συµµετέχει στο σχεδιασµό, την κατάρτιση και την υ̟ποστήριξη των ατομικών και οικογενειακών σχεδίων δράσης και την ε̟πίτευξη των στόχων.
 •  Αναλαµβάνει την ψυχο-κοινωνική υ̟ποστήριξη των φιλοξενούµενων και την ανά̟πτυξη παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων αντιµετώ̟πισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, α̟ποκατάστασης συγκεκριµένων δεξιοτήτων  και λειτουργιών, βελτίωσης δια̟προσω̟πικών σχέσεων,  χειρισµού συγκρούσεων και αλλαγών συµ̟περιφοράς. Οι παρεµβάσεις αυτές γίνονται σε εξατοµικευµένο ή οµαδικό ε̟πί̟πεδο.
 • Συµµετέχει στο σχεδιασµό και στην υλο̟ποίηση παρεµβάσεων ευαισθητο̟ποίησης και ενηµέρωσης της κοινότητας. 
 • Συµµετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών οµάδων, της εκ̟παίδευσης και της ε̟πο̟πτείας των εθελοντών/ντριών και των φοιτητών που πραγµατο̟ποιούν πρακτική άσκηση.
 • Αναλαμβάνει την υποστήριξη των ατόμων με αυξημένων ευαλωτότητα, ιδιαιτέρως αυτών με ιστορικό βίας ή κακοποίησης (θύματα βασανιστηρίων, χρόνια πασχόντων, lgbtqia+ ατόμων κτλ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 •  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό ή σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ιδιαιτέρως Γαλλικών)
 •  Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εκπαίδευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς

Διάρκεια απασχόλησης: 15/2/2020 ως 30/4/2020, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης.

Τόπος απασχόλησης:
Βόλος (Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου)

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
20 ώρες/ εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και μία συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, μέσω email στο arsis.sav@outlook.com  έως την Παρασκευή 14/2/2020,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «θέση Ψυχολόγου – Βόλος»

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.