Αρχική » Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην Κάριτας Ελλάς, Αθήνα | NEWSEAE.GR

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην Κάριτας Ελλάς, Αθήνα | NEWSEAE.GR

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
_______________________
H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, είναι φορέας της
Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.
Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται να διασφαλίζει τους ανθρώπους που εξυπηρετεί στα
προγράμματά της, από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και διαθέτει συγκεκριμένες
πολιτικές για την αναμενόμενη συμπεριφορά και την ευθύνη του συνόλου του προσωπικού, των
εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της. Κάθε υποψήφιος/α στον/στην
οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.
Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου
και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι
την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Κοινωνικός/ή Λειτουργός» ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:
Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2020 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2020

1.- Επιλογή και Πρόσληψη
Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της «Κοινωνικού/ής Λειτουργού» θα γίνει από την
Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α, του/της οποίου/ας
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.
2.- Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1)
3.- Ειδικότητα: Κοινωνικός/ή Λειτουργός
4.- Σύμβαση Εργασίας
α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου, από
01/03/2020 έως και 30/04/2020.
β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως
και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.
5.- Φορέας απασχόλησης
Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» – Αθήνα
6.- Αντικείμενα εργασιών
Διαχείριση Υποθέσεων
• Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων του Προγράμματος,
περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, της διαρκούς αξιολόγησης αναγκών και
υποθέσεων και παραπομπή των ωφελούμενων στις κατάλληλες υπηρεσίες.
• Προγραμματισμός και διατήρηση/παρακολούθηση συναντήσεων με ωφελούμενους.
• Συντονισμός μέριμνας για τους ωφελούμενους με το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς, τους
Εταίρους και τους εξωτερικούς εταίρους – παρόχους υπηρεσιών.
• Συνοδεία των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και τακτικές επισκέψεις στους χώρους διαμονής.
• Καθημερινή επικαιροποίηση των δεδομένων στο ψηφιακό αρχείο.
Συντονιστής Υπηρεσιών
• Παροχή παραπεμπτικών για επιπρόσθετες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο.
• Συνεργασία με επαγγελματίες που παρέχουν άλλες υπηρεσίες, από άλλες ομάδες, σε
καθημερινή βάση.
7.- Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στην Αττική.
8.- Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β)
Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΚΛ 02/2020 – Κοινωνικός Λειτουργός,
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2020 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2020»
Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και
των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

PDF EIKONA 2

 

 

 Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη