Αρχική » Θέση Εργασίας Επιστημονικού Επόπτη στο ΚΕΘΙ, Αθήνα | NEWSEAE.GR

Θέση Εργασίας Επιστημονικού Επόπτη στο ΚΕΘΙ, Αθήνα | NEWSEAE.GR

ΚΕΘΙ NEWESEAE.GR

ΚΕΘΙ NEWESEAE.GR

Υπ’αριθμ. 1/2020 – MIS 5000490
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίηςησς της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερομένουσ/-ες να υποβάλουν Αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαιίσιο υλοποίησης της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεισ Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση τησ βίας κατά των γυναικών» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», πρόκειται να αναθέσει έργο σε συνολικά ένα (1) άτομο, σύμφωνα με τον ως κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ Α:

ΚΕΘΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 3ΑΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΜΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην Ακόλουθη διεύθυνση: Πινδάρου 2, Τ.Κ. 106 71 – Αθήνα,   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται στις 17-02-2020

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση