Αρχική » Θέσεις για 2 Εξωτερικούς Συνεργάτες ΠΕ Ψυχολογίας από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Θέσεις για 2 Εξωτερικούς Συνεργάτες ΠΕ Ψυχολογίας από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 11942 και τίτλο «Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου», το οποίο χρηματοδοτείται από αυτοχρηματοδότηση, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Ελένη Λαζαράτου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο (2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 11942 και τίτλο «Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι δύο χρόνια.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να το καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Παράτημα Ι πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια – προσόντα στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:
Πρόταση κου /κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 067736/2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 11942

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 2α Οκτωβρίου 2018.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) Ψυχολογίας
Ειδικότητα:
Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Παιδοψυχιατρική – Κλινική Ψυχολογία
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου1

 

2. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολογίας
Ειδικότητα:
Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ψυχικές Διαταραχές Εφήβων
Πλήθος συνεργατών:
Ένα (1) άτομο
Είδος Σύμβασης:
Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 3

PDF ICON

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση