Αρχική » Θέσεις Εργασίας για οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων των ΣΜΕΑΕ της ΠΔΕ Κενρικής Μακεδονίας | neweseae.gr

Θέσεις Εργασίας για οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων των ΣΜΕΑΕ της ΠΔΕ Κενρικής Μακεδονίας | neweseae.gr

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2019 3

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2019 Β

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.:57001 – Θέρμη Θεσ/νίκης, υπόψη κας Γραμματίας
Σωτηράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310474813).

 pdf icona

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019.doc

   

ΦΕΚ 181 2018 Τροπο. ωραρίου οδηγών -συνοδών.pdf