Αρχική » Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο ΝΠΔΔ ”Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης | NEWSEAE.GR

Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο ΝΠΔΔ ”Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης | NEWSEAE.GR

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προγράμματα Γυμναστικής» συνολικής διάρκειας έως (12) μήνες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Ελευθερίου Βενιζέλου 16, 1ος όροφος, ΤΚ.17121 υπόψιν κου Παναγιώτη Ζήκα (τηλ. επικοινωνίας: 2132025969-970).

Αιτήσεις από Παρασκευή 22/3/2019 έως Δευτέρα 1/4/2019
Ώρες υποβολής αιτήσεις 09:00 πμ έως 13:30 μμ.
 

PDF EIKONA 2

 

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ