Αρχική » ΠΔΕ Αττικής: Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ – NEWSEAE.GR

ΠΔΕ Αττικής: Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ – NEWSEAE.GR

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι προσωρινοί Πίνακες με τους υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ κατά αλφαβητική σειρά, καθώς και οι πίνακες όσων δεν πληρούν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και δε γίνονται δεκτοί όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 33/18-10-2018 Πράξητου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογήςσύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/25-9-2018 Υ.Α. και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αριθμ. Φ.32/15554/28-9-2018«Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής».  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μπορούν εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, δηλ. από 19/10/2018 έως και 23/10/2018 στις 15:00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr ή στα fax 210-6450609 – 210-6450298.

Συνημμένα αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΣΥ – ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΣΥ – ΔΕΚΤΟΙ