Αρχική » ”Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο” από το ΙΕΠ | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

”Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο” από το ΙΕΠ | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

IEΠ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

IEΠ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η Ομάδα Εκπόνησης Επιμορφωτικού Υλικού δημιούργησαν για λογαριασμό του ΙΕΠ τον ”Οδηγό Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο”:
Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Γ΄ ΙΕΠ (Υπεύθυνη Δράσης)
Ελευθέριος Βεκρής, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ
Νικολέττα Γκλιάου-Χριστοδούλου, Σύμβουλος Α΄ ΥΠΠΕΘ
Αθηνά Δάντη, Ειδική Σύμβουλος ΙΕΠ
Στυλιανός Ιωάννου, Εισηγητής ΙΕΠ
Αναστασία Κότσιρα, Σύμβουλος Γ΄ ΙΕΠ
Ασπασία Οικονόμου, Σύμβουλος Γ΄ ΙΕΠ
Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Γ΄ ΙΕΠ
Γεωργία Παπασταυρινίδου, Εισηγήτρια ΙΕΠ
Ευστρατία Σοφού, Λέκτορας ΠΤΝ/Παν/μιο Ιωαννίνων
Αθανάσιος Στράντζαλος, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ
Βασίλειος Τσάφος, Αν. Καθηγητής ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Τσιαγκάνη, Ειδική Σύμβουλος ΙΕΠ

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Σελιδοποίηση – Εξώφυλλο Δήμητρα Κομνηνού, ΙΕΠ

Πράξη: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος»
Δράση: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γεράσιμος Κουζέλης
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης
Σπυρίδων Δουκάκης
Ειδικός Σύμβουλος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάζουμε μέσα από το Οδηγό:

Στο πρώτο κεφάλαιο του Οδηγού γίνεται αναφορά στο πλαίσιο και στις βασικές αρχές που διέπουν την εναλλακτική αυτή προσέγγιση της εκπαιδευτικής αξιολόγη-σης, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και την καταγραφή αξιολογικών στοιχείων, αλλά και παραδείγματα ενταγμένα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες. Το τρίτο κεφάλαιο παραθέτει τα στάδια που ακολουθεί η περιγραφική αξιολόγηση και τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν, καταγράφουν, ερμηνεύουν, αξιοποιούν και κοινοποιούν τα αξιολογικά στοιχεία, ώστε να μπορούν να υποστη-ρίζουν πιο αποτελεσματικά τη μάθηση των παιδιών και να βελτιώνουν τις διδακτι-κές τους πρακτικές. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει πώς οι εκπαιδευτικοί, με βάση τα αξιολογικά στοιχεία που έχουν συλλέξει, καταγράψει και αναλύσει, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και να συνθέτουν το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, προκειμένου να ενημερώνουν τους γονείς και τους κηδεμόνες τους για την πρόοδό του. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα αντικείμενα της αξιολόγησης, στο «τι» ακριβώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού και «ως προς τι», δηλαδή, στα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία παρακολουθούν και αποτιμούν την πορεία της μά-θησης και της ανάπτυξής του.

IEΠ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Α

IEΠ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ τον Οδηγό