Θέση Εργασίας Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού | NEWSEAE.GR

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 6/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Περιγραφή θέσης
Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί
σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη μίας (1) θέσης συντονιστή δομής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.
 Απαιτούμενα προσόντα
• Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των πολιτικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή σπουδές σχετικές με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δεξιότητες συντονισμού της επαγγελματικής ομάδας
• Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων κρίσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, έως και 20/01/2020, από 9.00 έως 14.00.
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:
- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου).
Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως
επικυρωμένα.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας (20/01/2020, ώρα 14:00), και να προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα ή το αποδεικτικό κατάθεσης. Με την παραλαβή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΕΣ. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!