Θέση Εργασίας ΤΕ/ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Χαλκιδέων | NEWESEA.GR

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μεγασθένους και Ληλαντίων 34,
Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων» με κωδικό ΟΠΣ 5000973
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Ο Δήμος Χαλκιδέων Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», στο Δήμο Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα Ν. Εύβοιας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ/ΠΕ Για τη στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Χαλκιδέων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-11-2020, με δυνατότητα ανανέωσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Χαλκιδέων, Μεγασθένους και Ληλαντίων 34, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, υπόψιν κας Παυλάκη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2221355126, 2221355127)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΣΟΧ1_20 ΑΝΑΚ. Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ1_20 ΑΝΑΚ. Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (1)

pararthma_glwssomatheias__Α2_20-2019_el_GR

Υποβολή αιτήσεων: Από την Τετάρτη 15/01/2020 έως και την Παρασκευή 24/01/2020.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!