Θέσεις Εργασίας Ψυχιάτρου, Νοσηλευτή, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού στην Αμκε Δίοδος, Βόλος | NEWSEAE.GR

ΔΙΟΔΟΣ ΑΜΚΕ

Η αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία «ΔΙΟΔΟΣ» με έδρα το Βόλο προκηρύσεει τις κάτωθι θέσεις εργασίας:

Προκήρυξη για κάλυψη θέσης

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Τα Απαιτούμενα Προσόντα ελέγχονται και αν ο/η υποψήφιος/α τα διαθέτει, συμμετέχει στην επόμενη φάση αξιολόγησης, δηλ. στη Συνέντευξη και τη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

· Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, με ειδίκευση στην Ψυχιατρική

· Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

· Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας

 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 · Πτυχίο Ψυχολογίας

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

· Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ

· Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 · ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (προηγούμενη προϋπηρεσία σε επαγγελματική θέση με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης).

 · ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ελέγχεται μέσω Συνέντευξης)

· ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (αφορά μόνον βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές)

 · ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 ΓΕΝΙΚΑ

 · Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).

· Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).

 · Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

  1. ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

             · Αναγνωρισμένο Τίτλο σπουδών.

             · Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.

  1. ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 · Για το κριτήριο “Εργασιακή Εμπειρία” Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κλπ) τα ανάλογα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας.

· Για το κριτήριο “ Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών” Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τους πρόσθετους τίτλους βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών.

· Για το κριτήριο «Γνώση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ» Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 β) πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και καλύπτει τα αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Υπηρεσίες διαδικτύου.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  Τα Κριτήρια Αξιολόγησης βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α

Κατηγορία

 κριτηρίων Αξιολόγησης

Κριτήριο Αξιολόγησης

Ανάλυση

Βαθμός

1

Εργασιακή Εμπειρία

 σε συναφές αντικείμενο

Ανάλογα με τα έτη

εργασιακής συναφούς

εμπειρίας 

0 έως 1 έτος

0

2 έως 5 έτη

20

5 έως 8 έτη

30

από 8 έτη 50

50

2

Χαρακτηριστικά

 προσωπικότητας (Συνέντευξη)

Επικοινωνία

0-25

Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Έργου

0-25

Επαγγελματικοί Στόχοι-

Ενδιαφέρον

0-25

Συνολική Παρουσία

0-25

3

Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών

Ανάλογα με το βαθμό συνάφειας

 με το αντικείμενο του Έργου

0-30

4

Γνώση ξένης γλώσσας

 και χειρισμού Η/Υ

Γνώση ξένης γλώσσας

10

Γνώση χειρισμού Η/Υ

10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 Η επιλογή γίνεται με βάση το ακόλουθο σύστημα Συντελεστών βαρύτητας:

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Εργασιακή εμπειρία

0,50

Κ2

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

0,30

Κ3

Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών

0,20

Κ4

Γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ

0,10

Για τον υπολογισμό της Συνολικής Βαθμολογίας (ΣΒ), το κάθε κριτήριο βαθμολογείται, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προστίθενται τα γινόμενα τους.

Ο Συνολικός Βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από τη σχέση: ΣΒ=(Κ1x0,50)+(Κ2x0,30)+(Κ3x0,20) )+(Κ4x0,10).

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 Θα εκδοθεί και θα διανεμηθεί Δελτίο Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας.

 Ολόκληρη η παρούσα Ανακοίνωση - Πρόσκληση θα υπάρχει αναρτημένη στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ Μεταμορφώσεως 23, Βόλος, καθώς και στην ιστοσελίδα (www.diodo.gr)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης

1. στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ Μεταμορφώσεως 23, Βόλος από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ.

2. στην ιστοσελίδας (www.diodo.gr)

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν ή να την αποστείλουν με κούριερ, στη διεύθυνση: Κέντρο Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ Μεταμορφώσεως 23, Τ.Κ.38333 Βόλος (τηλ. 2421031993).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της Αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η 9η Δεκεμβρίου 2019.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού η ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ επεξεργαστεί τις Αιτήσεις των υποψηφίων και ολοκληρώσει τον κύκλο των Συνεντεύξεων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση.

1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε τέσσερις Πίνακες (ανά κωδικό θέσης), με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της Αίτησης του υποψηφίου, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει από τα βαθμολογούμενα κριτήρια και με αναγραφή της βαθμολόγησης κάθε ενός κριτηρίου.

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Εργασιακή Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο» και αν προκύπτει πάλι ισοβαθμία οι υποψήφιοι καλούνται σε δεύτερη Συνέντευξη.

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ μέσα σε διάστημα εφτά (7) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων προβαίνει στην ανάρτηση των Πινάκων κατάταξης. Οι Πίνακες αναρτώνται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ,  και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.diodo.gr.

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση Ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η Ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με κούριερ στα γραφεία Κέντρου Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ Μεταμορφώσεως 23, Βόλος

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της Ένστασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής. Η Επιτροπή Ενστάσεων εντός δύο ημερών εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τους τελικούς Πίνακες κατάταξης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι τελικοί Πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.diodo.gr.καθώς και στα γραφεία στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ Μεταμορφώσεως 23, Βόλος

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 Η ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ θα προσλάβει το προσωπικό με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Κατεβάστε το αρχείο


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!