Θέση Εργασίας Νευρολόγου ή Ψυχιάτρου στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου για άτομα με άνοια | NEWSEAE.GR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με κωδικό ΟΠΣ 5041441 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών,

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, (1) ατόμου για την υλοποίηση του προγράμματος διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία, που εδρεύει στο Μαρούσι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προκήρυξης ιατρος 2 AΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από 18/10/2019 έως 31/10/2019, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια στο Μαρούσι
Ζήνωνος Ελεάτου 8, 15123 Μαρούσι
Υπόψιν κας Φανής Ρέγγα (τηλ. επικοινωνίας 210 - 6180073)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις έως και 31/10/2019

 pdf icona

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 

 

 

Προκήρυξη

Αίτηση Υποψηφιότητας

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!