158 Θέσεις στο Νοσοκομείο Θήρας Γιατροί, 1 Ψυχολόγος 1 Κοιν. Λειτουργός 2 Φυσικοθεραπευτές 3 ΠΕ Νοσηλευτικής κλπ. Αιτήσεις έως 29/9/2018 - NEWSEAE.GR

Γενικό Νοσοκομείο Θήρας NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 24/ΑΣΕΠ/13-09-2018) και στη Διαύγεια (Α.Δ.Α. ΨΣΒ50ΡΡ3-ΕΗΨ ) η προκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στην πλήρωση εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν. Θήρας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός 1/2018)
Πλήρωσης εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν. Θήρας).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (158) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ)

Συγκεκριμένα, προκηρύσσει την πλήρωση ως ακολούθως:

Α) 44 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
Β) 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Γ) 43 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
Δ) 30 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Υ.Γ.

Στις προκηρυσσόμενες θέσεις υπάρχουν και οι κάτωθι θέσεις

1 ΠΕΨυχολόγου

3 ΠΕ Νοσηλευτικής

2ΤΕ  Φυσικοθεραυτών

1ΤΕ Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κοινωνικής Εργασίας)

17 ΤΕ Νοσηλευτικής

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα κύρια προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων όπως αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α΄ και στα Παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης καλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 την επομένη της ανάρτησης της Προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και σε κάθε περίπτωση εντός του οριζομένου από το Γ.Ν. Θήρας χρονικού διαστήματος, τα εξής:
1) Συμπληρωμένη και πρωτότυπα υπογεγραμμένη την κατά περίπτωση Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωσή τους,
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δυο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως και
3) όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη παραστατικά/δικαιολογητικά/πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών για την τεκμηρίωση των τυπικών, κύριων και πρόσθετων προσόντων της ειδικότητας- κωδικού θέσης που αιτού-
νται, τα οποία δηλώνουν υπεύθυνα στην αίτηση συμμετοχής τους ότι κατέχουν, παραθέτοντας με διακριτή αρίθμηση και ταξινομημένα ακριβώς με τη σειρά που αναφέρονται από τον υποψήφιο στην αίτηση για να είναι διαθέ-
σιμα για έλεγχο από την επιτροπή προσλήψεων και αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄).

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επισυνάπτεται δικαιολογητικό που αφορά σε κύριο προσόν της ειδικότητας και κωδικού θέσης όπως προσδιορίζονται από την παρούσα προκήρυξη, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία
και περιλαμβάνεται στον πίνακα απορριπτέων.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν προβλέπεται και η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αποστολή του κλειστού φακέλου μπορεί να γίνει:
α) ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή
β) μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.
Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:

ΠΡΟΣ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ
Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ
Για την προκήρυξη υπ’ αρ. 1/2018 Γ.Ν. Θήρας
Στοιχεία Αποστολέα: ……. (ονοματεπώνυμο),
Κατηγορία Εκπαίδευσης:
Ειδικότητα:

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας συστημένου ή ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα
ληφθούν υπόψη και οι υποψήφιοι θα περιληφθούν στον πίνακα απορριπτέων για τυπικούς λόγους.

Επίσης ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές και οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία και περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων

Επίσης, το κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στην έδρα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), όπως επίσης και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, από όπου και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν και τα ειδικά έντυπα Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης και την Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο εκπαιδευτικής κατηγορίας προσωπικού και μίας ειδικότητας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με δική τους ευθύνη την αίτηση συμμετοχής τους η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την αντίστοιχη ειδικότητα την οποία επιλέγουν. Οι αιτή-
σεις που θα παραληφθούν πριν ή μετά το ανωτέρω οριζόμενο ως διάστημα υποβολής αιτήσεων δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν με άλλον τρόπο πλην της συστημένης επί αποδείξει αποστολής
δεν θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2018-28/09/2018

pdfΔείτε εδώ:

Η Αναλυτική Προκήρυξη

Αίτηση ΠΕ- ΤΕ

Αίτηση ΔΕ

Αίτηση Υ.Ε

Υπεύθύνη Δήλωση Προϋπηρεσίας

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!