Θέση για Πτυχιούχο ΑΕΙ, ελεύθερο επαγγελματία στο ΙΕΠ. Αιτήσεις έως 17/9/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΙΕΠ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αρ. πρωτ.: 9969/06.09.2018 & ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο)

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
ενδιαφερόμενους/ες (ελεύθερους/ες επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
ενδιαφερόμενους/ες (ελεύθερους/ες επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας έντυπης αίτησης.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 11521 - Αμπελόκηποι, Αθήνα (7ος όροφος - γραφείο πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρισης στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Ι.Ε.Π..

Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης πρέπει να έχει την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υποβολή αιτήματος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθ. πρωτ. 9969/06.09.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ».

Δε λαμβάνονται υπόψη:
α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά.
β) Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης, είναι 17.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η Πρόσκληση

Έντυπο Υποβολής αίτησης


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!