Δίμηνη Πρόσληψη για 1 Κοινωνικό Λειτουργό κλπ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία. Αιτήσεις έως 23/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΩΤΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΜΗΝΗ 2018 Α

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1.    Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών

2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) υποβάλλει:

■    φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

■    φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

■    άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

■    πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

■    υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία)

■    υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 αναφορικά με την απασχόληση του στο φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από 17/8/2018 έως και 23/8/2018.

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!