23 Θέσεις επικουρικού προσωπικού στο Ε.Κ.Κ.Α. (3 Ψυχολόγους, 6 Κοιν. Λειτουργούς, 1 Κοιν. Διοίκησης, 4 Κοιν. Φροντιστές κλπ. Αιτήσεις έως 7/9/2018 - NEWSEAE.GR

ΕΚΚΑ NEWSEAE.GR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) συνολικά θέσεων Επικουρικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΕΚΚΑ στην Αττική κατά κλάδο, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων, ως κατωτέρω:

ΕΚΚΑ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ 2018

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παρούσα προκήρυξη, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να συμπεριληφθούν στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Επικουρικού Προσωπικού κατά την κατάρτισή τους από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα που αναφέρονται στον Πίνακα Β της Προκήρυξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά της Παραγράφου 4, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11521, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας υπόψη Γραμματείας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2039722-724).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα εννέα (19) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και λήγει την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη 16/8/2018) με το Παράρτημα

 

Αίτηση

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!