Προσλήψεις 2 Νοσηλευτών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Άγιος Ανδρέας - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 ατόμων για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται στην ειδικότητα Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών στον πίνακα Α, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής ηλικίας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος,

(πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450, 210.52.77.509, 210.52.77.510, 210.52.77.520).
Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και το γεγονός ότι υπάρχουν κενές δύο (2) θέσεις του κωδικού 102 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 134663/25-05-2018 Ανακοίνωση η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Δήμο Αθηναίων Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιοσίων 22, 2ος Όροφος.

Αιτήσεις από : Δευ, 13/08/2018 - 08:00 - Παρ, 17/08/2018 - 15:00

Α) Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ

Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Γ) Η ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 204495/10-08-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία: 

Δευ, 13/08/2018 - 08:00 - Παρ, 17/08/2018 - 15:00


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!