Δίμηνη Απασχόληση για 1 Δάσκαλο, 1 Ψυχολόγο, 1 Κοιν. Λειτουργό, 2 Νοσηλευτές κλπ στο Κέντρο Ασκληπιός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αιτήσεις έως 14/8/2018 - NEWSEAE.GR

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ NEWSEAE.GR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, τριάντα επτά (37) ατόμων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει στο Κέντρο Προσωρνής Φιλοξενίας Προσφύγων (Κέντρο Ασκληπιός), ως ακολούθως:

 

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ανακοίνωση ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
β) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
γ) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σε τρεις (3) βάρδιες, εργάσιμες ημέρες καθώς
και εξαιρέσιμες & αργίες και ειδικά για την κατηγορία ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
προβλέπεται η δυνατότητα εργασίας σε βάρδια 22:00 - 06:00


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την Υπηρεσία)
6) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο
(χορηγείται από την υπηρεσία)
7) Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
8) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2 , Λαμία Τ.Κ. 35132 (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες: 22313-54709, 22313-54708.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 9/8/2018 έως και 14/8/2018.

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!