Θέση για Συντονιστή Υποδομών και Υπηρεσιών στο Πρόγραμμα Στήριξης Πυρόπληκτων Αττικής από την Κάριτας Ελλάς. Αιτήσεις έως 7/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΚΑΡΙΤΑ ΕΛΛΑΣ logo
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της  Καθολικής  Εκκλησίας και από  τις  εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Συντονιστής Υποδομών και Υπηρεσιών», οι οποίοι θα απασχοληθούν στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μη Κυβερνητική Οργάνωση, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη, Έργο:

Τίτλος Έργου:

«Στήριξη Πυρόπληκτων Αττικής» – Ψυχολογική στήριξη και κοινωνικές υπηρεσίες για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές στην Αττική.

Σύντομη Περιγραφή:               

Βασικός στόχος του Έργου είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων ψυχολογικής / συμβουλευτικής στήριξης θυμάτων ή/και ανθρώπων που βίωσαν τις πυρκαγιές καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες  στήριξης των πληγέντων.

1.- Επιλογή:

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Κάριτας Ελλάς, θα εξετάσει τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και θα τους καλέσει σε συνέντευξη. Θα επιλεγούν οι υποψήφιοι των οποίων τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας:

Μία (1)

3.- Ειδικότητα: Συντονιστής Υποδομών και Υπηρεσιών

4.- Σύμβαση Εργασίας:

     α) Είδος σύμβασης:    

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Έργου.

      β) Είδος απασχόλησης:

Πλήρης απασχόληση με ενδεχόμενη υποχρέωση απασχόλησης Σαββατοκύριακο ή αργίες.

5.- Φορέας απασχόλησης:

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» – Αθήνα – Μ.Κ.Ο.

6.- Ο Συντονιστής Υποδομών αναφέρεται στους:

Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος, Τοπικό Συντονιστή Προγράμματος

7.- Αντικείμενα εργασιών:

    Επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας του κέντρου τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

    Εντοπισμός τυχόν υλικοτεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων.
    Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών και αποτροπή παροχής τους εις διπλούν.
    Συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, εργολάβους συντήρησης κτιρίου κ.λπ.
    Διαχείριση και συντονισμός εθελοντών όταν αυτό απαιτείται
    Εξωτερικές εργασίας όταν προκύπτουν.

    Εργασιακό Περιβάλλον:

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου, στην Αττική.

    Αποποίηση ευθύνης:

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

    Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών.
    Εμπειρία ως φροντιστής κτιρίων.
    Εμπειρίας σε δομές φιλοξενίας, ξενώνες κλπ.
    Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και καταστάσεις φυσικών καταστροφών.
    Εμπειρία διαχείρισης και συντονισμού ομάδων και εθελοντών.
    Εμπειρία με άλλη ΜΚΟ επιθυμητή.
    Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό και υπό πίεση περιβάλλον.
    Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
    Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς,   συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
    Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
    Αποδεδειγμένες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα για ταυτόχρονη διαχείριση πολλών εργασιών.
    Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα διαρκούς επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
    Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
    Δυνατότητα για μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος μέσα και γύρω από την Αθήνα.
    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται στη Νέα Μάκρη Αττικής.

9.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και

δ) Δήλωση Συναίνεσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αίτηση και το έντυπο Δήλωσης Συναίνεσης βρίσκονται συνημμένα στην παρούσα Προκήρυξη.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΥΥ-/2018 – Συντονιστής Υποδομών και Υπηρεσιών στο Πρόγραμμα Στήριξης Πυρόπληκτων Αττικής.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη 7 Αυγούστου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση Συντονιστή Υποδομών και Υπηρεσιών, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και που στη συνέχεια θα προσληφθούν από την Κάριτας Ελλάς, υποχρεούνται να προσκομίσουν: 1- Φωτοτυπία των πτυχίων ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων,  2- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Ο Πρόεδρος
της Κάριτας Ελλάς

Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος
Ιερέας


Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!