Θέσεις για 8 Εκπαιδευτές πτυχιούχους Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοιν. Επιστημών, Ψυχολόγων κλπ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αιτήσεις έως 20/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης Εκπαιδευτών:

ΘΕΣΗ 1 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας ΦμΕΑ

ΘΕΣΗ 2 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας ΦμΕΑ

ΘΕΣΗ 3 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας ΦμΕΑ

ΘΕΣΗ 4 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων

ΘΕΣΗ 5 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων

ΘΕΣΗ 6 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ

ΘΕΣΗ 7 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ

ΘΕΣΗ 8 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 559/23-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του Υποέργου 1, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ν. Αγγελόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΘΕΣΗ 1 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας
ΦμΕΑ

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και την
κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την ειδική αγωγή, κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής μέριμνας
ΑμΕΑ 

5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής
μέριμνας ΑμΕΑ
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ 2 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας
ΦμΕΑ

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και την
κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την ειδική αγωγή, κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής μέριμνας
ΑμΕΑ

5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής
μέριμνας ΑμΕΑ

6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΘΕΣΗ 3 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας
ΦμΕΑ

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και την
κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την ειδική αγωγή, κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής μέριμνας
ΑμΕΑ 5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής
μέριμνας ΑμΕΑ

6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΘΕΣΗ 4 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής
ενηλίκων

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση τη Συμβουλευτική και
Επαγγελματικό Προσανατολισμό

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής

5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής

6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΘΕΣΗ 5 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής
ενηλίκων

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση τη Συμβουλευτική και
Επαγγελματικό Προσανατολισμό

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής

5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική

ΘΕΣΗ 6 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επαγγελματικής Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία,
Ψυχολογία ΑμΕΑ

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία,
Ψυχολογία ΑμΕΑ

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας ΑμΕΑ

5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας,
Ψυχολογίας ΑμΕΑ

6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΘΕΣΗ 7 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επαγγελματικής Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία,
Ψυχολογία ΑμΕΑ

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία,
Ψυχολογία ΑμΕΑ

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας ΑμΕΑ

5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας,
Ψυχολογίας ΑμΕΑ

6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΘΕΣΗ 8 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ

Προσόντα:

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επαγγελματικής Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία,
Ψυχολογία ΑμΕΑ

3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία,
Ψυχολογία ΑμΕΑ

4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας ΑμΕΑ

5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας,
Ψυχολογίας ΑμΕΑ

6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

pdf

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.


Ημερομηνία-Λήξης υποβολής προτάσεων: Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 (All day)

Κωδικός Έργου: 80513

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Αγγελόπουλος


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!