Θέσεις για 1 Κοινωνιολόγο, 1 Επαγγελματικών Συμβούλων, 4 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές κλπ στο Δήμο Αθηναίων. Αιτήσεις έως 10/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ NEWSEAE.GR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 09 Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τίτλος : «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Ο Δήμος Αθηναίων Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής ειδικοτήτων:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2018 2 Α1

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2018 Β 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας: 210.52.77.450, 210.52.77.553, 210.52.77.510, 210.52.77.509, 210-5277520 και 210.52.77.516.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι από 01-08-2018 έως και 10-08-2018 από 08:00 έως 15:00.

   

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

 

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ   

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας   

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!