Θέσεις για 14 Ελεύθερους Επαγγελματίες πτυχιούχους Ανωτάτης Εκπαίδευσης από το ΙΕΠ. Αιτήσεις έως 11/8/2018 - NEWSEAE.GR

ΙΕΠ LOGO

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δεκατέσσερις (14) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τo Δ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
ενδιαφερόμενους/-ες (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου με έως και δεκατέσσερις (14) συνεργάτες, στο Πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι Αντισυμβαλλόμενοι/-ες θα απασχοληθούν ως συνεργάτες - γλωσσικοί διαμεσολαβητές /συνεργάτριες γλωσσικές διαμεσολαβήτριες, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας και τη μητρική τους γλώσσα.
Οι Αντισυμβαλλόμενοι/-ες θα έχουν την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους:
- Να συνεργάζονται με την/τον υπηρετούσα/υπηρετούντα νηπιαγωγό, ο οποίος/η οποία έχει την ευθύνη της τάξης, σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες θα δίνονται κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων από την Επιστημονική Ομάδα Έργου. Η παρουσία των συνεργατών/-τριών στην τάξη θα είναι σε τακτική βάση.
- Να παρακολουθούν τις καθορισμένες δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις. Μηνιαία θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία σχετική Επιμόρφωση.
- Να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες υλοποιώντας συναντήσεις ενημέρωσης και εμπλοκής των οικογενειών των νηπίων στην πιλοτική παρέμβαση σύμφωνα με τις οδηγίες τις οποίες θα λαμβάνουν από την Επιστημονική Ομάδα Έργου.
Σε κάθε Αντισυμβαλλόμενο/-η θα ανατεθεί έργο σε ένα νηπιαγωγείο (ή σε ένα τμήμα στην περίπτωση νηπιαγωγείων με 2 τμήματα) των νομών Ξάνθης ή Ροδόπης.

Για το νομό Ξάνθης τα νηπιαγωγεία είναι:

- Νηπιαγωγείο Άλματος
- Νηπιαγωγείο Πάχνης
- Νηπιαγωγείο Ηλιόπετρας
- Νηπιαγωγείο Σελέρου (2 τμήματα)
- Νηπιαγωγείο Σημάντρων
- Νηπιαγωγείο Γλαύκης

Για το Νομό Ροδόπης τα νηπιαγωγεία είναι:

- Νηπιαγωγείο Αρριανών (2 τμήματα)
- Νηπιαγωγείο Πάσσου
- Νηπιαγωγείο Ασωμάτων
- Νηπιαγωγείο Λυκείου
- Νηπιαγωγείο Αμαράντων
- Νηπιαγωγείο Μεγάλου Πιστού

Οι υποψήφιοι/-ες κατά την αίτησή τους δύνανται να δηλώσουν τα νηπιαγωγεία στα οποία επιθυμούν να τους ανατεθεί Έργο.
Για τις επιμορφωτικές συναντήσεις που θα κληθούν οι Αντισυμβαλλόμενοι/-ες, το ΙΕΠ θα τους καλύψει, επιπλέον του εργολαβικού ανταλλάγματος, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, κατ' αναλογία με τα ισχύοντα της σχετικής νομοθεσίας περί μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι έως και το Σάββατο 11.08.2018  και ώρα 19:00.

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!