Θέσεις Εργασίας για 4 Ψυχολόγους στο ΤΕΙ Ηπείρου. Αιτήσεις έως 3/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΤΗΡΙΟ 2

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων συνεργατών ειδικότητας Ψυχολόγου, με σύμβαση ανάθεσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου», με παρουσία και απασχόληση σε χώρους του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα για τις οποίες θα επιλεγούν.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 4 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2018 5 ΕΙΚΟΝΑ 1

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε ευκρινές σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο αντίστοιχος ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το
βιογραφικό τους σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στη
διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου
Κτίριο Διοίκησης
Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα
Τ.Κ : 47 132 Άρτα

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810-50039.

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

 

Έντυπο υποβολής πρότασης


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!