Θέσεις Εργασίας για 2 Ψυχολόγους 1 Διοικητικό, 2 Μαίες στην ΑΜΚΕ Φαιναρέτη. Αιτήσεις έως 31/7/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ LOGO NEWSEAE.GR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ''ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ'' στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.39104 απόφασης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας περί τροποποίησης – χορήγησης άδειας λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές), καλεί τις/τους υποψήφιες/ους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου:

1) Μαία/ευτής (θέσεις 2)
-πλήρους απασχόλησης (κωδ. 1)
-μερικής απασχόλησης (κωδ. 2)
Αντικείμενο εργασίας: Ενημέρωση, συμβουλευτική, φροντίδα και υποστήριξη σε εγκύους και λεχωίδες για θέματα που αφορούν στην περιγεννητική περίοδο (π.χ. φυσιολογία κύησης, τοκετός, θηλασμός, γονεϊκότητα, κ.τ.λ.). Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε συζύγους, συντρόφους, συγγενείς και λοιπούς ενδιαφερόμενους, που βρίσκονται σε άμεση επαφή με γυναίκες στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία.

Απαραίτητα Προσόντα

- Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/ευτή
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος
- Γνώση χρήσης Η/Υ (ενότητες Word, Excel, Internet)
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
- Αποδεδειγμένη 3ετής εργασιακή εμπειρία
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
- Εργασιακή εμπειρία σε πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας εγκύων, λεχωίδων και νέων μητέρων
- Εμπειρία στην ανίχνευση ψυχικών διαταραχών στην περιγεννητική περίοδο και στη συμβουλευτική ευάλωτων ψυχικά γυναικών στην αντίστοιχη περίοδο

 

2) Διοικητικός Υπάλληλος

- πλήρους απασχόλησης (κωδ. 3)
- μερικής απασχόλησης (κωδ. 4)

Αντικείμενο εργασίας: Υποστήριξη στη διοικητική οργάνωση του Κέντρου Ημέρας: τήρηση αρχείων εξυπηρετούμενων, μηχανοργάνωση διοικητικών και λοιπών εγγράφων, γραμματειακή υποστήριξη. Δημιουργία και τήρηση βάσεων δεδομένων και λογιστικών φύλλων.

Απαραίτητα Προσόντα

- Πτυχίο ΑΤΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
- Γνώση χρήσης Η/Υ (ενότητες Word, Excel, Internet)
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
- Αποδεδειγμένη 3ετής εργασιακή εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη μονάδων υγείας
- Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για του άνδρες υποψήφιους
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
- Εργασιακή εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη μονάδων ψυχικής υγείας

 

3) Κλινικός Ψυχολόγος

- 2 θέσεις πλήρους απασχόλησης (κωδ. 5)

Αντικείμενο εργασίας: Θεραπεία περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών, σε γυναίκες που διανύουν την περιγεννητική περίοδο και στους συντρόφους αυτών. Αξιολόγηση και διαγνωστική εκτίμηση ψυχικών διαταραχών. Έγκαιρη ανίχνευση ευάλωτου για την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής πληθυσμού.

Απαραίτητα Προσόντα
- Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος
- Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών με εμπειρία αξιολόγησης και παρέμβασης σε ενήλικο πληθυσμό με ψυχικές διαταραχές
- Γνώση χρήσης Η/Υ (ενότητες Word, Excel, Internet)
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
- Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο
- Εμπειρία στη συμβουλευτική γονέων (παρεμβάσεις στην κοινότητα, εκπαίδευση ενηλίκων, σχολές γονέων, κλπ.)
- Εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών και στην επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
- Αίτηση
- Βιογραφικό σημείωμα
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
- Αποδεδειγμένη 3ετής εργασιακή εμπειρία
- Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών ή υπεύθυνη δήλωση της/ου υποψηφίου περί των σχετικών δεξιοτήτων του
- Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως χρήσης Η/Υ ή υπεύθυνη δήλωση της/ου υποψηφίου περί των σχετικών δεξιοτήτων του
- Απολυτήριο στρατού για τους άντρες υποψήφιους

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε έγγραφο (λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικό δίπλωμα, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων, βεβαιώσεις έμμισθης ή και εθελοντικής εργασίας κ.α.) οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών δεξιοτήτων τους και σε αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό τους προσόντα.

 

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή μέχρι και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, σε κλειστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Τα στοιχεία του αποστολέα, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του υποψηφίου
- Τα στοιχεία του παραλήπτη, "Προς Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη, Κοραή 2, ΤΚ 17121, Αθήνα"
- Επιπλέον, στο φάκελο να αναγράφεται η φράση "Αίτηση για την πρόσληψη στο Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές)".

Η εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών που θα αποσταλεί ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρει του για την πλήρους ή/και για την μερικής απασχόλησης θέση, της ίδιας μόνο ειδικότητας.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συμπεριλάβει στο φάκελο κατάθεσης δικαιολογητικών του, μία ''ΑΙΤΗΣΗ'' στην οποία να αναγράφεται ο ένας κωδικός θέσης και μία δεύτερη ''ΑΙΤΗΣΗ'' στην οποία να αναγράφεται ο άλλος κωδικός θέσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην πρόσκληση.

Περισσότερα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Η Αίτηση

Η Ένσταση

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!