Θέση ειδικού θεραπευτή στο ΚΕΘΕΑ. Αιτήσεις έως 25/7/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 1ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επαναπροκήρυξη θέσης ειδικού θεραπευτή

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του :

επαναπροκηρύσσει

θέση για ένα (1) Eιδικό Θεραπευτή με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) μήνες, σύμφωνα με την από 12.3.2018 Α.Π.: Γ4β/Γ.Π. 2897 Απόφαση Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) της επαναπροκηρυσσόμενης θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) της παρούσας, πρέπει:

Ι. Οι υποψήφιοι να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κωδικός Θέσης (π.χ. ΕΙΔΘΕ-ΕΞΕ)
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα, έως 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) με αναλυτική καταγραφή των παρακάτω συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΙΙ της παρούσας ενότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.
4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.
5. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).
6. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 2).
7. Βεβαίωση - Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
8. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’.
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

ΙΙ. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και η κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η διόρθωση στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή έως και στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή συστημένης επιστολής σε φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση :

ΚΕΘΕΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Κωδικός Θέσης (π.χ. ΕΙΔΘΕ-ΕΞΕ)
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υπογεγραμμένη επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα δεδομένα-στοιχεία του εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει. Συνημμένα υποβάλλεται, υποχρεωτικά, αντίγραφο της αρχικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης. Στην αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η τροποποίηση/συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!