Θέση Συμβούλου Σπουδών και Σταδιοδρομίας με Πτυχίο Ψυχολογίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αιτήσεις έως 26/7/2018 - NEWSEAE.GR

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NEWSEAE.GR

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση «1» θέσης Συμβούλου Σπουδών και Σταδιοδρομίας έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κ.Α 681239) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου (ήτοι 31/03/2020).

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα1, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ (κατεύθυνση Ψυχολογίας) ή αντίστοιχων επιστημονικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς εξέταση
1. Αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία στην συμβουλευτική Σπουδών και Σταδιοδρομίας σε φορείς Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την οργανωτική συμβουλευτική ή την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ή σε συναφή/συμβατά επιστημονικά αντικείμενα με το αντικείμενο και τους στόχους του Έργου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
1 ή άλλη γλώσσα που θα προσδιορίζεται στην Πρόσκληση με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Υποέργου
2 Εφόσον τα προσόντα είναι διαφορετικά, τα πεδία συμπληρώνονται διακριτά για κάθε θέση.
3. Αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία στη συμβουλευτική Σπουδών και Σταδιοδρομίας σε νέους ή/και ενήλικες σε δημόσιο ή ιδιωτικό πλαίσιο.
4. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
5. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «26-07-2018».


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 26-07-2018 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:
1. Η ένδειξη για το Έργο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθ. Παπαντώνη Δημήτριο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 32539/12-07-2018 και ο κωδικός της θέσης.
2. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πασπαλιάρη Ελένη τηλ. +30-210-7721089, ώρες 10:00 – 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!