Ψήφισμα της Συνέλευσης του Φ.Π.Ψ. ΕΚΠΑ για την Πρόταση του Υπουργού Παιδείας σχετικά με την Κατάτμηση του Τμήματος - NEWSEAE.GR

ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ 1/10-8/10/2018   1. 10.2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2018, επ’ αφορμή της σύντομης διαβούλευσης που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου τ.ε. για το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα επ’ αφορμή του άρθρου 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ».

Το Τμήμα συμφωνεί κατ’ αρχήν με την ιδέα της μετεξέλιξής του σε δύο νέα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τα οποία θα προκύψουν από τους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και της ενοποίησης του Τομέα Ψυχολογίας με το υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας. Άλλωστε, αυτή ήταν και η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρία της (20/12/2017) και αφού έλαβε ακολούθως έγκριση από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής (27/12/2017) και από την Σύγκλητο του ΕΚΠΑ (28/2/2018) διαβιβάστηκε τελικώς στον Υπουργό Παιδείας ως πρόταση για ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδρύματος.

Ωστόσο, διαφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου επισημαίνοντας τα εξής:
Α. Οι τρεις αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ΕΚΠΑ (Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ, Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, Σύγκλητος του ΕΚΠΑ) τεκμηριώνουν με επιστημονική επιχειρηματολογία την ανάγκη μετεξέλιξης του Τομέα Φιλοσοφίας σε Τμήμα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής σε Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές.

Το Σχέδιο Νόμου υιοθετεί μονομερώς τις παραπάνω αποφάσεις. Προτείνει την ίδρυση ενός Τμήματος Φιλοσοφίας και ενός Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων, παραβλέποντας τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων και χωρίς παράλληλη κοινοποίηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, η οποία οφείλει να αναπτύσσεται σε συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη απόρριψης της πρότασης τριών συλλογικών οργάνων για ίδρυση ενός Τμήματος με την ονομασία «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές».

Β. Οι τρεις αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ΕΚΠΑ (Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ, Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, Σύγκλητος του ΕΚΠΑ) προτείνουν με ισόνομης και ισότιμης φυσιογνωμίας διαδικασίες την ένταξη των φοιτούντων στα προτεινόμενα προς ίδρυση Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας.

Το Σχέδιο Νόμου δεν προτείνει με πνεύμα ισονομίας και ισοτιμίας την ένταξη των φοιτούντων στα προτεινόμενα προς ίδρυση Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας αλλά μεροληπτεί σαφώς κατά του Τμήματος που προκύπτει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, καθώς ταυτοποιεί τους φοιτητές των Τομέων Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας με τα αντίστοιχα Τμήματα αλλά όχι τους φοιτητές του Τομέα Παιδαγωγικής.

Γ. Οι τρεις αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ΕΚΠΑ (Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ, Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, Σύγκλητος του ΕΚΠΑ) διασφαλίζουν στους μελλοντικούς πτυχιούχους των δύο προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων, με αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και επίγνωση της ακαδημαϊκής ευθύνης, ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα που τους διασφάλιζε η φοίτησή τους στο Τμήμα ΦΠΨ, ώστε ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών που παρέχεται να ανταποκρίνεται και σε επιστημονικές, και σε ερευνητικές και σε επαγγελματικές αξιώσεις.

Το Σχέδιο Νόμου με τρόπο επιδεικτικό διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας και αγνοεί την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς πτυχιούχους του Τμήματος που προκύπτει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, παραβλέποντας ακόμα και τη συνταγματική υποχρέωση της διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Πανεπιστημιακού Τμήματος εισαγωγής σε περίπτωση τροποποίησης, μετεξέλιξης, κατάργησης ή όποιας διαφοροποίησής του.

Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις και θεωρώντας σε συνοπτική θεώρηση ότι η πρόταση που το Σχέδιο Νόμου περιέχει για την κατάτμηση του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ καταργεί τις αρχές της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων μέσω συλλογικών οργάνων, υποβαθμίζει εμφανώς το επιστημονικό πεδίο που άπτεται των Επιστημών Εκπαίδευσης και υιοθετεί τακτικές μη ισόνομης και μη ισότιμης αντιμετώπισης των φοιτητών η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων:

1. Αποχή των μελών ΔΕΠ από το διδακτικό έργο από 1η Οκτωβρίου έως και την 8η Οκτωβρίου, ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης του ως άνω Σχεδίου Νόμου.

2. Ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος για τους λόγους αποχής μας από το διδακτικό έργο.

3. Ανάρτηση του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα της σχετικής διαβούλευσης.

4. Ανάρτηση του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ.

5. Κοινοποίηση του παρόντος ψηφίσματος στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, στον Υπουργό Παιδείας και στην ΠΟΣΔΕΠ.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!